• Wszystkie
  • Blog
  • Prawo karne

Posiadanie nieznacznej ilości narkotyków a odpowiedzialność karna – Art. 62a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Narkotyk, czyli substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, mająca właściwości psychoaktywne […]

Skrócenie kary ograniczenia wolności

Skrócenie kary ograniczenia wolności

Skrócenie kary ograniczenia wolności jest instytucją podobną do przedterminowego warunkowego zwolnienia od reszty kary pozbawienia […]

Stopień uszkodzenia ciała

Stopień uszkodzenia ciała

W wyniku przestępstwa z użyciem przemocy pokrzywdzony zazwyczaj doznaje obrażeń ciała, które według przepisów kodeksu […]

Pomocnictwo

Pomocnictwo – art. 18 § 3 kodeksu karnego

Kodeks karny rozróżnia kilka form zjawiskowych przestępstw – jest o nich mowa w art. 18 […]

Oszustwo

Oszustwo – art. 286 kodeksu karnego

Oszustwo jest przestępstwem przewidzianym w kodeksie karnym. Przedmiotem ochrony jest w tym przypadku mienie – […]

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Instytucja zatarcia skazania polega na wykreśleniu informacji o wydaniu wyroku skazującego z Krajowego Rejestru Karnego.

Sfałszowanie dokumentu

Sfałszowanie, podrobienie podpisu – art. 270 k.k.

Sfałszowanie i podrobienie dokumentu jest przestępstwem przeciwko wiarygodności dokumentów. Z tego powodu nie można wskazać […]

Recydywa

Recydywa

Recydywa prosta Recydywa podstawowa została uregulowana w art. 64 § 1 kodeksu karnego, który stanowi, […]

Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego

Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego

Art. 66 kodeksu karnego reguluje instytucje warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Karalne udzielenie innej osobie narkotyku

Karalne udzielenie innej osobie narkotyku – art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

W myśl art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto, wbrew przepisom ustawy, udziela […]

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Co do zasady, aby doszło do wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy przestępstwa niezbędne jest zawiadomienie […]

Odwołanie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności – art. 156 K.K.W.

W myśl art. 150 ust. 1 Kodeksu karnego wykonawczego, sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności […]

Pasterstwo

Paserstwo

Paserstwo polega na kupowaniu rzeczy pochodzących z przestępstwa np. kradzieży, rozboju, przywłaszczenia.

Odwołanie przerwy w wykonaniu kary

Odwołanie przerwy w wykonaniu kary

Przerwa w wykonaniu kary jest jednym ze sposobów tymczasowego opuszczenia więzienia.

Kolizja drogowa

Kolizja drogowa – art. 86 kodeksu wykroczeń

Pojęcie kolizji drogowej nie funkcjonuje w polskim prawie, jednakże możemy posłużyć się następującym opisem: kolizja […]