• Wszystkie
  • Blog
  • Ciekawe orzeczenia sądowe
  • Prawne wydarzenia
  • Prawo administracyjne
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Prawo przedsiębiorcy
  • Prawo rodzinne
  • Prawo rolne
  • Prawo spadkowe

Wcześniejsze zwolnienie z dozoru elektronicznego

Wyrok pozbawienia wolności nie musi oznaczać osadzenia w zakładzie karnym. w wielu sprawach jako adwokat […]

Poręczenie majątkowe w sprawie karnej – jak to działa i kiedy może być zastosowane?

Czym jest poręczenie majątkowe? Poręczenie majątkowe jest jednym z kluczowych elementów w postępowaniu karnym, działając […]

Jakie są prawa i obowiązki świadków w procesie karnym?

Jakie obowiązki spoczywają na świadku w procesie karnym? W procesie karnym, obowiązki świadków są kluczowe […]

Rozwód bez orzekania o winie – jak wygląda?

Czym jest rozwód bez orzekania o winie? Rozwód bez orzekania o winie to specyficzny rodzaj […]

Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie?

Wstęp: czym jest darowizna Darowizna to specyficzna forma przekazania majątku, która jest uregulowana przez Kodeks […]

Jak obronić się przed fałszywym oskarżeniem?

Jakie są pierwsze kroki w obronie przed fałszywym oskarżeniem? Pierwszymi krokami w obronie przed fałszywym […]

Jak przebiega postępowanie sądowe w sprawach karnych?

Jakie są etapy postępowania karnego? Kluczowym w procesie sądowym są etapy postępowania karnego, które strukturyzują […]

Co zrobić, gdy zostaniesz oskarżony o przestępstwo?

Jak zachować się podczas zatrzymania i przesłuchania? W sytuacji, gdy zostają Państwo zatrzymani przez policję […]

Posiadanie nieznacznej ilości narkotyków a odpowiedzialność karna ? Art. 62a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Narkotyk, czyli substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, mająca właściwości psychoaktywne […]

Skrócenie kary ograniczenia wolności

Skrócenie kary ograniczenia wolności jest instytucją podobną do przedterminowego warunkowego zwolnienia od reszty kary pozbawienia […]

Stopień uszkodzenia ciała

W wyniku przestępstwa z użyciem przemocy pokrzywdzony zazwyczaj doznaje obrażeń ciała, które według przepisów kodeksu […]

Pomocnictwo ? art. 18 § 3 kodeksu karnego

Kodeks karny rozróżnia kilka form zjawiskowych przestępstw ? jest o nich mowa w art. 18 […]

Oszustwo ? art. 286 kodeksu karnego

Oszustwo jest przestępstwem przewidzianym w kodeksie karnym. Przedmiotem ochrony jest w tym przypadku mienie ? […]

Zatarcie skazania

Instytucja zatarcia skazania polega na wykreśleniu informacji o wydaniu wyroku skazującego z Krajowego Rejestru Karnego.

Sfałszowanie, podrobienie podpisu – art. 270 k.k.

Sfałszowanie i podrobienie dokumentu jest przestępstwem przeciwko wiarygodności dokumentów. Z tego powodu nie można wskazać […]

Recydywa

Recydywa prosta Recydywa podstawowa została uregulowana w art. 64 § 1 kodeksu karnego, który stanowi, […]

Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego

Art. 66 kodeksu karnego reguluje instytucje warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Karalne udzielenie innej osobie narkotyku – art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

W myśl art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto, wbrew przepisom ustawy, udziela […]

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Co do zasady, aby doszło do wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy przestępstwa niezbędne jest zawiadomienie […]

Odwołanie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności – art. 156 K.K.W.

W myśl art. 150 ust. 1 Kodeksu karnego wykonawczego, sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności […]

Paserstwo

Paserstwo polega na kupowaniu rzeczy pochodzących z przestępstwa np. kradzieży, rozboju, przywłaszczenia.

Odwołanie przerwy w wykonaniu kary

Przerwa w wykonaniu kary jest jednym ze sposobów tymczasowego opuszczenia więzienia.

Kolizja drogowa ? art. 86 kodeksu wykroczeń

Pojęcie kolizji drogowej nie funkcjonuje w polskim prawie, jednakże możemy posłużyć się następującym opisem: kolizja […]

Odpowiedź na akt oskarżenia

Akt oskarżenia zawiera opis zdarzenia oraz kwalifikację prawną zarzucanych czynów sformułowaną przez organy ścigania – […]

Blokada alkoholowa art. 182a kodeksu karnego wykonawczego

18 maja 2015 r. weszła w życie ustawa z 20 marca 2015 r. o zmiany […]

Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności

Z możliwością odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności skazany ma do czynienia, kiedy nie rozpoczął jeszcze […]

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania umorzenia karnego służy odstąpieniu na okres próby od skazania i kary.

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne

W określonych sytuacjach Kodeks karny przewiduje możliwość zakończenia postępowania karnego bez skazania osoby oskarżonej.

Paserstwo nieumyślne art.292 k.k.

Paserstwo jest przestępstwem opisanym w art. 291 kodeksu karnego, które będzie polegało na:

Kradzież z włamaniem

Przestępstwo kradzieży z włamaniem zostało opisane w art. 279 kodeksu karnego.

Przerwa w wykonywaniu kary ograniczenia wolności ? Art. 63 K.K.W.

Instytucja przerwy w wykonywaniu kary ograniczenia wolności uregulowana została w art. 63 Kodeksu karnego wykonawczego.

Odmowa wszczęcia lub umorzenie postępowania

Organ postępowania przygotowawczego, do którego złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa może odmówić wszczęcia […]

Śmiertelny wypadek drogowy ? Art. 177 § 2 K.K.

Z pewnością do większości zdarzeń drogowych należą drobne, niegroźna stłuczki, które w świetle prawa stanowią […]

Zniesławienie ? Art. 212 K.K.

Przestępstwo zniesławienia, nazywane także pomówieniem czy obmówieniem opisane zostało opisane w art. 212 Kodeksu karnego.

Śmierć oskarżyciela prywatnego ? konsekwencje dla postępowania.

Postępowanie toczące się z oskarżenia prywatnego odbywa się bez obecności prokuratora, który to jest oskarżycielem […]

Osoba najbliższa w procesie karnym ? art. 115 § 11 K.K.

Zarówno przepisy prawa karnego procesowego jak i materialnego w wielu przypadkach odwołują się do pojęcia […]

Sprzeciw od wyroku nakazowego ? Art. 506 K.P.K.

Przepisy prawa karnego procesowego przewidują możliwość przeprowadzenia postępowania nakazowego.

Kara ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności może zostać orzeczona za wiele przestępstw przewidzianych w kodeksie karnym. Przewidziana została […]

Jazda po alkoholu ? co grozi za jazdę po pijanemu?

W polskim prawie możemy wskazać dwa zakresy związane ze spożyciem alkoholu:

Pozytywna prognoza kryminologiczna

Prognoza kryminologiczna ma znaczenie zarówno na etapie toczenia się postępowania karnego ? jak i w […]

Naruszenie miru domowego ? art. 193 k.k.

Przestępstwo naruszenia miru domowego opisane zostało w art. 193 Kodeksu karnego, zgodnie z którym kto […]

Dobrowolne poddanie się karze

W celu przyśpieszenia postępowania karnego polski ustawodawca wprowadził do polskiej procedury karnej dwa konsensualne sposoby […]

Udział w bójce

Popularnym tematem medialnym wywołującym poruszenie wśród opinii publicznej są bójki i pobicia.

Skazanie bez rozprawy art. 335 p.2

Oglądając kino amerykańskie najczęściej o tematyce gangsterskiej możemy spotkać się z negocjacjami prokuratorów z oskarżonymi […]

Co można uzyskać za dobre sprawowanie w zakładzie karnym?

Przebywanie w zakładzie karnym ma oddziaływać resocjalizująco na skazanego. Kodeks Karny wykonawczy przewiduje różne typy […]

Handel narkotykami ? przestępstwo z ART. 59 U.P.N.

W myśl art. 59 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ? kto w celu osiągnięcia […]

Udział pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania karnego, pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, […]

Jak usprawiedliwić nieobecność w prokuraturze lub sądzie.

Zdarzają się sytuację, kiedy otrzymujemy wezwanie do stawienia się w charakterze świadka do sądu lub […]

Śmierć spadkobiercy przed stwierdzeniem nabycia spadku

Spadek nabywa się z chwilą otwarcia spadku. Z kolei otwarcie spadku następuje w chwili śmierci […]

Kiedy nabywa się spadek?

Art. 925 kodeksu cywilnego reguluje, że spadek nabywa się z chwilą otwarcia spadku.

Stosowanie przemocy innego rodzaju lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego

Nowelizacja kodeksu karnego z dnia 10 września 2015 r. wprowadziła nowy typ ochrony lokatorów przed […]

Dobrowolne poddanie się egzekucji na podstawie aktu notarialnego

Forma dobrowolnego poddania się egzekucji W obecnym porządku prawnym dłużnik ma możliwość złożenia oświadczenia o […]

Obecność w sądzie podczas sprawy spadkowej

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku a akt poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem Śmierć osoby najbliższej pociąga za […]

Uzasadnienie rozwodu

Aby Sąd mógł orzec o rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód., konieczne jest spełnienie przesłanek ustawowych.

Rozwód cywilny

Procedurę rozwodową wszczyna złożenie do sądu pozwu o rozwód. Jednakże zanim zostanie złożony należy go […]

Sprawa spadkowa ? w sądzie czy u notariusza?

W sytuacji kiedy pojawia się konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego, możemy uczynić to na dwa sposoby […]

Jak przeprowadzić sprawę spadkową?

Co to jest spadek? Śmierć osoby najbliższej powoduje konieczność uregulowania spraw dotyczących praw i obowiązków […]

Jak założyć sprawę spadkową?

W sytuacji gdy zmarły nie pozostawił majątku w postaci nieruchomości, papierów wartościowych czy ruchomości, nie […]

Czy na sprawie spadkowej muszą być spadkobiercy?

Często zdarza się, że z określonych przyczyn, np. z powodu przebywania za granicą, strona nie […]

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

Sąd orzekając o rozwiązaniu związku małżeńskiego, zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ma […]

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa, w przeciwieństwie do rozwodu i separacji, znosi z mocą wsteczną wszystkie skutki wynikające […]

Separacja a podział majątku

W życiu rodzinnym pomiędzy małżonkami może dochodzić do nieporozumień i kłótni. Gdy małżonkowie widzą dla […]

Dział spadku a zniesienie współwłasności

Czym jest spadek? Spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego przechodzący na spadkobierców z […]

Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu?

Rodzaj i ilość dokumentów potrzebnych do złożenia pozwu rozwodowego będzie różniła się w zależności od […]

Rękojmia a gwarancja ? czym się różnią?

Za jedną z najczęściej zawieranych umów w naszym życiu codziennym możemy z pewnością uznać umowę […]

Ile kosztuje sprawa rozwodowa?

Postępowanie rozwodowe wymaga od stron nie tylko ich zaangażowania i poświęcenia czasu, ale w zależności […]

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Przepisy dotyczące zakazu konkurencji uregulowane zostały w rozdziale IIa  Kodeksu pracy. Regulacje te pozwalają na […]

Zameldowanie tymczasowe w wynajmowanym mieszkaniu

Wokół obowiązku meldunkowego oraz formalności z nim związanych narosło bardzo dużo mitów, a wiele osób […]

Rozwód krok po kroku ? jak i od czego zacząć?

W sytuacji podjęcia przez małżonków (bądź jednego z nich) decyzji o zakończeniu związku i rozwodzie, […]

Jak nabyć nieruchomość rolną?

Aby w ogóle mówić o nabyciu nieruchomości, należy odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie ? co […]

Ekstradycja ? co to jest i na czym polega?

Nierzadko słyszeliśmy o takim terminie jak ekstradycja. Co to jest i jakie są jej konsekwencje […]

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Kiedy w małżeństwie pojawia się kryzys, niektóre pary decydują się na prawne zerwanie związku małżeńskiego.

Kiedy i jak odrzucić spadek?

Gdy mówimy o spadku, najczęściej wyobrażamy sobie nieruchomości czy kwoty, które przypadną nam w udziale, […]

Co to jest krzywoprzysięstwo i na czym polega krzywoprzysięstwo w sądzie?

Składanie fałszywych zeznań przed sądem jest oczywiście karalne, nawet karą pozbawienia wolności.

Jak długo trwa postępowanie rozwodowe?

Dla wielu osób wniesienie powództwa o rozwód kojarzy się z długim i trudnym postępowaniem, w […]

Jak znaleźć numer księgi wieczystej?

Decydując się na kupno nieruchomości, warto dowiedzieć się o niej jak najwięcej. Najważniejsze informacje o […]

Kary porządkowe dla pracownika w kodeksie pracy

Każdego pracownika obowiązuje umowa, bez względu na jej charakter ? o pracę, na umowie zleceniu […]

Pozew o rozwód i alimenty

Od kogo można żądać alimentów? W pierwszej kolejności osobami zobowiązanymi do dostarczania środków utrzymania będą […]

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

Instytucja zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika została uregulowana w art. 6 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z […]

Przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym

Dopuszczalna prędkość jazdy w terenie zabudowanym wynosi do 50 km/h, jeżeli znaki drogowe nie stanowią […]

Konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy.

Spowodowanie wypadku samochodowego

Spowodowanie wypadku samochodowego tj. przestępstwo z art. 177 kodeksu karnego – uwagi ogólne. Art. 177 […]

Przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego a warunkowe umorzenie postępowania karnego

Kierowca, wsiadając za kółko w stanie po spożyciu alkoholu naraża się na popełnienie przestępstwa opisanego […]

Zgoda rodzica na stały pobyt dziecka za granicą

W sytuacji kiedy rodzice dziecka są rozwiedzeni czy też pozostają w separacji, najczęściej Sąd rozstrzyga […]

Wyrobienie paszportu dla dziecka a zgoda rodziców

Podróżowanie czy ogólnie rzecz ujmując ? przemieszczanie się nawet na znaczne odległości, stanowi w dzisiejszych […]

Sprawy rodzinne – jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce […]

Groźba karalna

Groźba karalna ? przestępstwo z art. 190 kodeksu karnego Pojęcie groźby karalnej Kto grozi innej […]

Prawo administracyjne ? sposoby uzyskania obywatelstwa polskiego

Choć istnieje kilka sposobów na uzyskanie obywatelstwa polskiego, procedura jego przyznania jest w większości przypadków […]

Kradzież ? przestępstwo z art. 278 Kodeksu Karnego

Kradzież to czyn zagrożony karą, określony w art. 278 Kodeksu Karnego jako zabór rzeczy ruchomej […]

Rozwód za granicą

Rozwód to jedna z trudniejszych decyzji, jaką muszą podjąć małżonkowie. Należy go traktować jako ultima […]

Dozór elektroniczny

Czym jest dozór elektroniczny? Dozór elektroniczny to nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Jego celem […]

Sprawy karne – przestępstwo rozboju

Jako adwokat coraz częściej spotykam się ze sprawami karnymi dotyczącymi zarzutów dokonania rozboju.

Umowa przekazania gospodarstwa rolnego a prawo do zachowku

Na wstępie należy stwierdzić, iż umowa przekazania gospodarstwa rolnego jest niezwykle istotna z punktu widzenia […]

Odwołanie od decyzji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wielu rolników decyduje się na korzystanie z programów rolnośrodowiskowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które […]

Obrona konieczna i jej granice

Granice obrony koniecznej, czyli jak nie przesadzić z odparciem ataku?

Bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka a Konwencja Haska

Celem Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze w dniu 25 […]

Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Posiadanie narkotyków – aspekty prawne

Posiadanie narkotyków w niewielkiej ilości oraz w celach leczniczych budzi w społeczeństwie wiele kontrowersji.

Sprawy spadkowe ? zmiany – brak odrzucenia spadku w terminie mniej dolegliwy

Od 18 października 2015 roku brak złożenia w terminie 6 miesięcy od dowiedzeniu się o […]

Likwidacja obowiązku meldunkowego

Likwidacja obowiązku meldunkowego dopiero od 1 stycznia 2018 r. 24 września 2015 r. wchodzi w […]

Zachowek nie tylko od spadkobierców testamentowych

Zwykle z roszczeniem o zachowek występują niepowołani do spadku w testamencie ? czyli niedoszli spadkobiercy […]

Utrwalenie rozkładu pożycia małżeńskiego

?Orzekając w przedmiocie winy sąd winien ustalić czy występuje sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka […]

Przesłuchanie dziecka w charakterze świadka

Na wstępie rozróżnimy dwie sytuacje: gdy zeznające dziecko jest tylko świadkiem albo gdy jest jednocześnie […]

Nowe orzeczenie Sądu Najwyższego – odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 24 lipca 2014 r. II CSK 582/2013

Prawo odmowy składania zeznań

Odmowa składania zeznań w postępowaniu karnym jest wyjątkiem od zasady przewidzianej w art. 177 Kodeksu […]

Termin przyjęcia lub odrzucenia spadku

Instytucja przyjęcia lub odrzucenia spadku umożliwia między innymi uniknięcie odpowiedzialności za długi spadkodawcy.

Obowiązek przestrzegania tajemnicy pracodawcy

Obowiązek przestrzegania tajemnicy pracodawcy wynika z obowiązku pracownika do dbania o dobro pracodawcy, o czym […]

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych […]

Obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych do GIODO

Podstawą jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 […]

Brak obowiązku ZUS kontra pełna księgowość

Założenia: mamy do czynienia z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w/w przedsiębiorca zatrudnia pracowników ale […]

Użycie cudzego znaku towarowego na stronie www

Tytułem wstępu: znakiem towarowym (logo) może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, […]

Orzeczenie Sądu Najwyższego – stosowanie inwigilacji przez prywatnego detektywa

I KZP 17/13 Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 28 listopada 2013 r.

Orzeczenie Sądu Najwyższego – pełnomocnictwo od prokurenta

III CZP 45/13 Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 24 lipca 2013 r.

Orzeczenie Sądu Najwyższego – darowizna na wypadek śmierci

III CZP 79/13 Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 13 grudnia 2013 r.

Kupujesz poleasingowy komputer? Nie narażaj się na odpowiedzialność

Trafia się okazja aby kupić dobry laptop poleasingowy, bo akurat markowy sprzęt o bardzo dobrych […]