Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny

Kwiatek i kraty jako metafora dozory karnego

Czym jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny to nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Jego celem jest kontrolowanie przez skazanego obowiązków nałożonych przez sąd przy pomocy urządzeń elektronicznych. Umożliwia on odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

Istota dozoru elektronicznego polega na tym, że sąd wyznacza szczegółowy harmonogram odbywania kary. Osoba, która poddana jest kontroli, powinna przebywać w określonym miejscu (swoim domu lub innym miejscu) w określonych godzinach. Jak więc się okazuje, dozór elektroniczny umożliwia normalne funkcjonowanie, jest się jednak stale kontrolowanym.

Zmiany w prawie

W wyniku wielkiej nowelizacji polskiego prawa karnego i zmian, które zostały wprowadzone od 1 lipca 2015 r., dozór elektroniczny stał się formą wykonywania kary ograniczenia wolności. Niestety, zmiana ta w swych skutkach doprowadziła do znacznego spadku liczby orzeczeń o wykonywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego właśnie. 15 kwietnia 2016 r. przywrócona została instytucja dozoru stacjonarnego jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności. Jest to efektem nowelizacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego wykonawczego.

Przesłanki stosowania dozoru elektronicznego

By sąd penitencjarny mógł udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, wymagane jest łączne spełnienie kilku warunków.

  1. Po pierwsze, wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności, która nie przekracza jednego roku (skazany nie może być przy tym multirecydywistą).
  2. Po drugie, zastosowanie dozoru elektronicznego musi być wystarczające do osiągnięcia celów kary.
  3. Po trzecie, skazany powinien posiadać określone miejsce stałego pobytu.
  4. Następnie, jeżeli skazany zamieszkuje wspólnie z inną osobą lub osobami pełnoletnimi, warunkiem rozpoczęcia dozoru stacjonarnego jest uprzednia pisemna zgoda tych osób złożona do sądu, obejmująca także umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzanie czynności kontrolnych.
  5. W końcu, odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie mogą stać na przeszkodzie warunki techniczne (liczba i zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi).

Dozór elektroniczny od strony technicznej

Patrząc przez pryzmat techniczny, system dozoru elektronicznego składa się nadajnika, który jest zainstalowany w antyalergicznej i wodoodpornej opasce mocowanej na nodze lub przegubie dłoni, a także z urządzenia, które zamontowane jest w miejscu odbywania kary (urządzenie monitorujące).

Dzięki temu mechanizmowi, można łatwo skontrolować, czy skazany przebywa w miejscu odbywania kary w określonych, wyznaczonych przez sąd godzinach. O niestosowaniu się przez skazanego do zaleceń sądu (nieobecność w miejscu odbywania kary w danej godzinie) informuje się sędziego penitencjarnego i zawodowego kuratora sądowego.

Plusy dozoru elektronicznego

Reasumując, do plusów systemu dozoru elektronicznego z jednej strony zaliczyć należy uniknięcie dla skazanego izolacji więziennej, a z drugiej uniknięcie zjawiska przepełnienia zakładów karnych. Skazany może prowadzić normalne życie, tak jak przed skazaniem, jeśli tylko rzetelnie będzie przestrzegać harmonogramu odbywania kary.

Blog, Prawo karne

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.