Kradzież ? przestępstwo z art. 278 Kodeksu Karnego

Kradzież ? przestępstwo z art. 278 Kodeksu Karnego

Otwarta kłódka jako metafora kradzieży

Kradzież to czyn zagrożony karą, określony w art. 278 Kodeksu Karnego jako zabór rzeczy ruchomej właścicielowi. Zabór oczywiście musi być bezprawny. Zgodnie z orzecznictwem, sytuacja taka następuje na przekór woli posiadacza.

Ponadto, kradzież dokonana zostaje tylko w formie działania, nigdy zaś zaniechania. Jest to przestępstwo o znacznej rozpiętości jeśli chodzi o rozmiar naruszenia. Wartość przedmiotu kradzieży, warunkująca zakwalifikowanie kradzieży jako przestępstwa lub wykroczenia, została podwyższona do jednej czwartej płacy minimalnej.

Podmiot kradzieży

Przestępstwo kradzieży określone w powyższym przepisie jest przestępstwem powszechnym. Jego sprawcą może być więc każdy zdolny do ponoszenia odpowiedzialności karnej karnej.

Przedmiot kradzieży

Zgodnie z Kodeksem Karnym przedmiotem kradzieży nie mogą być nieruchomości. Za nieruchomości uważa się części powierzchni ziemskiej, które stanowią odrębny przedmiot własności (grunty) oraz budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (nieruchomości lokalowe).

Według przepisów Kodeksu Cywilnego ruchomości to przedmioty materialne, które przedstawiają wartość majątkową, występują w sposób samodzielny w obrocie ekonomicznym. Do rzeczy ruchomych nie zalicza się więc na przykład człowieka, organów ludzkich czy zwłok.
Przedmiotem kradzieży może być jedynie rzecz cudza, to jest taka, co do której sprawca nie ma żadnych praw.

Karze podlega także kradzież energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z bankomatu.
Również uzyskanie bez zgody osoby uprawnionej programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jest traktowane jako popełnienie przestępstwa kradzieży. Polega ono na wejściu w posiadanie zapisu matematycznego, na podstawie którego doszło do zakodowania na odpowiednim nośniku informacji programu komputerowego. Może ono nastąpić zarówno przez fizyczny zabór nośnika, na którym zakodowany jest program, jak również przez sporządzenie kopii tego programu na odpowiednim nośniku.

Kara za kradzież

Art. 278 par. 1 Kodeksu Karnego dokładnie określa jaka kara może zostać orzeczona wobec sprawcy kradzieży. Jest to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Sposób wszczęcia postępowania

Postępowanie w sprawie kradzieży co do zasady jest wszczynane z urzędu, co oznacza, że do rozpoczęcia ścigania sprawcy takiego czynu nie jest wymagany wniosek pokrzywdzonego czy innej osoby. Jedynie w przypadku gdy kradzież została popełniona na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Za osobę najbliższą uważany jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu tj. konkubent/konkubina.

Blog, Prawo karne

Tagi: Art. 278 k.k.

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.