Co można uzyskać za dobre sprawowanie w zakładzie karnym?

Co można uzyskać za dobre sprawowanie w zakładzie karnym?

Przebywanie w zakładzie karnym ma oddziaływać resocjalizująco na skazanego. Kodeks Karny wykonawczy przewiduje różne typy zakładów karnych oraz formy odbywania kary. Właściwe zachowanie osadzonego oraz jego starania w zakresie uczestniczenia w zajęciach, podjęcie pracy ? będą miały duże znaczenie prze składaniu wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Opinii zakładu karnego ma tutaj doniosłe znaczenie i pokazuje Sądowi czy skazany zachowuje się odpowiednio, pomaga ocenić jakie jest prawdopodobieństwo powrotu do przestępstwa.

Jednakże kodeks karny wykonawczy przewiduje też szereg nagród za dobre sprawowanie.

Nagrodami są:

 1. zezwolenie na dodatkowe lub dłuższe widzenie;
 2. zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej;
 3. zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej;
 4. zatarcie wszystkich lub niektórych kar dyscyplinarnych;
 5. nagroda rzeczowa lub pieniężna;
 6. zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania, na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin;
 7. zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nie przekraczający jednorazowo 14 dni;
 8. pochwała;
 9. zezwolenie na częstsze branie udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu;
 10. zezwolenie na przekazanie osobie wskazanej przez skazanego upominku;
 11. zezwolenie na odbywanie widzeń we własnej odzieży;
 12. zezwolenie na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej;
 13. zezwolenie na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym;
 14. zezwolenie na telefoniczne porozumienie się skazanego ze wskazaną przez niego osobą na koszt zakładu karnego.

Niewątpliwie nagrody mogą pozytywnie wpłynąć na kondycję psychiczną skazanego. Mają za zadanie motywować go do dalszego przestrzegania porządku prawnego. Skazany może otrzymać rocznie maksymalnie 28 nagród, a te polegające na opuszczeniu zakładu karnego nie mogą przekroczyć 28 dni. Nagrody przyznaje Dyrektor Zakładu Karnego z urzędu lub na wniosek przełożonego skazanego.

Blog

  Dodaj komentarz

  Zapraszam do komentowania i dyskusji.