Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – WSA

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – WSA

młotek sędziowski i księga prawa

Dopiero gdy wyczerpana zostanie droga odwoławcza przed organami administracji, czyli wtedy gdy decyzja będzie ostateczna ponieważ brak jest środków zaskarżenia, przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wtedy można dochodzić swoich praw w sądzie administracyjnym.

Termin wniesienia skargi

Zgodnie z treścią ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Co jeśli nie przewidziano dla danej sprawy środków zaskarżenia?

Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu ? w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności ? do usunięcia naruszenia prawa.

Gdzie wnieść skargę?

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał skarżoną decyzję. Organ ten przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

Jednakże, organ ten może uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od jej otrzymania. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

Kiedy skarga nie zostanie przyjęta?

Sąd odrzuci skargę:

  1. jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego (bo np. sprawa powinna być rozpoznana w sądzie powszechnym ? cywilnym);
  2. wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia;
  3. gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi (gdy np. sąd wezwał do wniesienia nieuiszczonej opłaty a nie zostało to wykonane);
  4. jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona (czyli nie można dochodzi tego samego przed różnymi sądami i to w tym samym czasie tzw. lis pendens tj. zawisłość sprawy);
  5. jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;
  6. jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne (np. skarga zostanie wniesiona bez wyczerpania środków zaskarżenia albo przez osobę niemogącą być pełnomocnikiem albo niemającą pełnomocnictwa).

Wstrzymanie wykonania decyzji

Jest to dość istotna kwestia z uwagi na to, że zanim sąd rozpozna sprawę to wykonanie zaskarżonej decyzji może doprowadzić do wyrządzenia szkody. W takim przypadku należy pamiętać o właściwym wniosku, o którym stanowi prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Otóż, po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części decyzji. jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków,

Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.