Skrócenie kary ograniczenia wolności

Skrócenie kary ograniczenia wolności

Skrócenie kary ograniczenia wolności

Skrócenie kary ograniczenia wolności jest instytucją podobną do przedterminowego warunkowego zwolnienia od reszty kary pozbawienia wolności. Ustawodawca polski przewidział, że kara ograniczenia wolności może zostać wymierzona w granicach od miesiąca do 2 lat. Skazany na karę ograniczenia wolności może po odbyciu co najmniej połowy kary ubiegać się o skrócenie kary ograniczenia wolności. Charakter skrócenia kary ograniczenia wolności jest bezwarunkowy i ostateczny w odróżnieniu od warunkowego przedterminowego zwolnienia od reszty kary pozbawienia wolności w której Sąd zobowiązany jest do określenia obowiązków skazanego w okresie próby i może warunkowe przedterminowe zwolnienie cofnąć.

Przesłanki skrócenia kary ograniczenia wolności

Przesłanki skrócenia kary ograniczenia wolności zostały określone w art. 83 kodeksu karnego. Z jego treści można wyciągnąć, że skrócenie wykonywania kary ograniczenia wolności zależne jest od łącznego spełnienia następujących warunków:

  1. odbycie przynajmniej połowy orzeczonej kary,
  2. przestrzeganie porządku prawnego podczas wykonywania kary ograniczenia wolności,
  3. wykonanie nałożonych na sprawce obowiązków, orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych i przepadku.

Najważniejszą jednak przesłanką, która nie wynika wprost z ustawy będzie sumienne wykonywanie kary. Z kolei do obowiązków nałożonych na sprawcę w trakcie wykonywania kary ograniczenia wolności można zaliczyć zakaz zmiany miejsca stałego pobytu bez zgody sądu, udzielanie sądowi wyjaśnień dotyczących przebiegu kary ograniczenia wolności. Ponadto na skazanego można nałożyć obowiązki typowe dla zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności takie jak:

  1. przeproszenie pokrzywdzonego,
  2. powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
  3. powstrzymanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób,
  4. zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób.

Procedura

Zwolnienie z reszty kary ograniczenia wolności następuje na wniosek skazanego, jego obrońcy lub sądowego kuratora zawodowego złożony do sądu rejonowego właściwego według miejsca wykonywania tej kary. We wniosku należy wskazać, że zaistniały wszelkie okoliczności uzasadniające skrócenie kary ograniczenia wolności. W wypadku zwolnienia skazanego od odbycia reszty kary ograniczenia wolności sądowy kurator zawodowy zawiadamia o tym zakład pracy, placówkę, instytucję lub organizację, w której skazany odbywał karę. Wniosek skazanego lub jego obrońcy o zwolnienie z reszty kary ograniczenia wolności podlega opłacie w wysokości 45 zł .

 

Blog, Prawo karne

Tagi:

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.