Zameldowanie tymczasowe w wynajmowanym mieszkaniu

Zameldowanie tymczasowe w wynajmowanym mieszkaniu

Zameldowanie tymczasowe w wynajmowanym mieszkaniu

Wokół obowiązku meldunkowego oraz formalności z nim związanych narosło bardzo dużo mitów, a wiele osób wynajmujących mieszkanie podejrzliwie patrzy na najemców pytających o możliwość zameldowania. Jest to postępowanie całkowicie bezpodstawne, szczególnie w obliczu obowiązujących przepisów prawnych.

Obowiązek meldunkowy w Polsce

Zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. obywatele Polski, jak i cudzoziemcy przebywający na terytorium RP są zobowiązani do wykonywania obowiązku meldunkowego polegającego przede wszystkim na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego oraz wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Meldunek tymczasowy – definicja

Warto dodać, że zgodnie z powyższymi regulacjami pobyt (meldunek) czasowy definiuje się jako przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Procedura tymczasowego zameldowania w wynajmowanym mieszkaniu

Obywatel Polski lub cudzoziemiec dokonuje zameldowania w wynajmowanym mieszkaniu (na pobyt czasowy) w formie pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na lokalizację mieszkania, w którym zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód tożsamości.

Ponadto, przedstawić należy potwierdzenie pobytu w lokalu (np. umowę najmu), dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz – do wglądu – dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna czy odpis z księgi wieczystej.

Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania nie budzą wątpliwości, o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. Wniosek taki można także złożyć w formie elektronicznej.

Aby z kolei sprawdzić status swojego meldunku, należy skorzystać z usługi sprawdzenia swoich danych w rejestrze PESEL.

Zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu w wynajmowanym mieszkaniu

Potwierdzenie o tymczasowym zameldowaniu można uzyskać w formie zaświadczenia, które wydawane jest na wniosek wynajmującego. Zaświadczenie takie wystawia organ dokonujący zameldowania.

Zameldowanie tymczasowe ? opłaty

Zameldowanie na pobyt czasowy oraz pełnomocnictwo do zameldowania jest bezpłatne, natomiast wydanie zaświadczenia o zameldowaniu tymczasowym podlega odpowiedniej opłacie skarbowej, określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 t.j.). Opłacie podlega także pełnomocnictwo do wydania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy. Wyjątkiem są przypadki, gdy pełnomocnikiem jest mąż, żona, lub bliski członek rodziny ? wtedy pełnomocnictwo również jest bezpłatne.

Konsekwencje tymczasowego zameldowania w wynajmowanym mieszkaniu

Przede wszystkim należy podkreślić, że zameldowanie w wynajmowanym mieszkaniu nie daje praw do tego lokalu, a służy jedynie celom ewidencyjnym. Będzie ono miało jednak istotne znaczenie np. dla cudzoziemców chcących przebywać na terenie Polski legalnie.

Zameldowanie tymczasowe w wynajmowanym mieszkaniu bez zgody właściciela

Czy najemca musi mieć zgodę właściciela na meldunek czasowy? Wbrew powszechnemu przekonaniu, najemca, posługując się umową najmu, może samodzielnie zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu, a zgoda wynajmującego nie jest do tego potrzebna. Jeśli tylko pobyt w mieszkaniu jest legalny (tj. za wiedzą oraz zgodą właściciela lokalu lub innej osoby uprawnionej do zarządzania mieszkaniem) oraz prawnie udokumentowany, nie ma przeciwwskazań do meldunku.

Blog

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.