Odwołanie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności – art. 156 K.K.W.

Odwołanie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności – art. 156 K.K.W.

W myśl art. 150 ust. 1 Kodeksu karnego wykonawczego, sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności, sąd jest zobligowany do odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Sąd odracza wykonanie kary do czasu ustania powstałej przeszkody. Sąd może natomiast odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Sąd może również odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

Przesłanki fakultatywnego odwołania odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

Sąd może w określonych w art. 156 k.k.w. przypadkach odwołać odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Odwołanie odroczenia może nastąpić w razie ustania przyczyny, dla której zostało udzielone, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z odroczenia w celu, w jakim zostało udzielone, albo rażąco narusza porządek prawny, jak również z powodu nałożonych na niego obowiązków określonych w art. 151 § 4 wyżej wymienionej ustawy (np. poddanie się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji).

Przesłanki obligatoryjnego odwołania wykonania kary pozbawienia wolności.

Właściwy sąd odwołuje odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli okoliczności, o których mowa wyżej zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.

Odwołanie odroczenia wobec żołnierza

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności wobec żołnierza, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, sąd może odwołać również na wniosek właściwego dowódcy.

Warto pamiętać, że na postanowienie w przedmiocie odwołania odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności przysługuje zażalenie.

Blog, Prawo karne

Tagi: Art. 150 k.k.w, Art. 151 k.k.w., Art. 156 k.k.w.

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.