Co to jest krzywoprzysięstwo i na czym polega krzywoprzysięstwo w sądzie?

Co to jest krzywoprzysięstwo i na czym polega krzywoprzysięstwo w sądzie?

Co to jest krzywoprzysięstwo?

Składanie fałszywych zeznań przed sądem jest oczywiście karalne, nawet karą pozbawienia wolności. W takim przypadku mówimy o krzywoprzysięstwie, jednak nie wszyscy wiedzą, że pojęcie to dotyczy również zatajania prawdy. Każdy świadek zobligowany jest przekazać sądowi wszystkie informacje, które posiada w związku z daną sprawą, ponieważ kara za fałszywe zeznania może być bardzo dotkliwa. Nawet przez nią możemy stracić pracę lub mieć trudności z jej znalezieniem (wielu pracodawców wymaga zaświadczeń o niekaralności).

Definicja i kwalifikacja prawna czynu

Często spotykamy się z określeniem ?krzywoprzysięstwo?, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę, iż instytucja ta jest uregulowana w kodeksie karnym. Co to jest krzywoprzysięstwo i co grozi za fałszywe zeznania? Krzywoprzysięstwo to nic innego jak składanie fałszywych zeznań. Zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego, każdy, kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Krzywoprzysięstwo w sądzie jest więc poważnym przestępstwem uregulowanym przepisami prawnymi. Fałszywe zeznania w sądzie szkodzą nie tylko samemu procesowi, ale także osobie, która je składa.

Charakter odpowiedzialności za krzywoprzysięstwo ? co grozi za fałszywe zeznania?

By mówić o odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo, przyjmujący zeznanie (a więc sąd) powinien uprzedzić przed składaniem zeznania o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania lub też odebrać stosowne przyrzeczenie. Kodeks karny przewiduje także uregulowania szczególne odnośnie kary w zakresie przestępstwa składania fałszywych zeznań. Mianowicie, jeśli zeznawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy spowodowane jest obawą przed odpowiedzialnością karną grożącą danej osobie lub jej najbliższym, wówczas grożącą karą jest pozbawienie wolności od 3 miesięcy do lat 5. Co bardzo istotne, w tej sytuacji nie podlega karze osoba, która złożyła fałszywe zeznanie, a nie wiedziała o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania. W tym przypadku wyrok za fałszywe zeznania może zostać unieważniony.

Wyjątki w odpowiedzialności karnej

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeśli fałszywe zeznanie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy bądź też dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie zanim nastąpi choćby nieprawomocne rozstrzygnięcie sprawy. Składanie fałszywych zeznań przed sądem powoduje także, że stajemy się mniej wiarygodni, a takie przestępstwo zostaje udokumentowane, co może utrudniać nam życie zawodowe.

Blog, Prawo karne

Tagi: Art. 233 k.k.

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.