Jak założyć sprawę spadkową?

Jak założyć sprawę spadkową?

Jak założyć sprawę spadkową?

W sytuacji gdy zmarły nie pozostawił majątku w postaci nieruchomości, papierów wartościowych czy ruchomości, nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania spadkowego. W przypadku, gdy jednak takowe pozostawił, przeprowadzenie postępowania spadkowego będzie konieczne w celu rozporządzania przedmiotami wchodzącymi w skład spadku. Aby dokonać formalnego załatwienia kwestii spadkowych, spadkobierca może skorzystać z usług notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia albo założyć sprawę sądową, której celem będzie wydanie przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Jeżeli spadkobierca zdecyduje się na założenie sprawy sądowej, pierwszym krokiem do załatwienia kwestii spadkowych będzie złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Sądem właściwym do jego rozpoznania jest sąd rejonowy, w którego okręgu spadkodawca ostatnio stale zamieszkiwał. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku zawierać powinien przede wszystkim:

  • imię, nazwisko, adres i numer PESEL wnioskodawcy,
  • imiona, nazwiska, adresy i numery PESEL uczestników postępowania (osób, które wchodzą w krąg spadkobierców poza wnioskodawcą),
  • imię, nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce zgonu oraz jego ostatnie miejsce zamieszkania przed śmiercią,
  • wskazanie części spadku, w jakich dziedziczyć mają zdaniem wnioskodawcy poszczególni spadkobiercy,
  • informację o tym, czy poszczególni spadkobiercy złożyli oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Do wniosku załączyć należy m.in akt zgonu spadkodawcy a także akty stanu cywilnego pozostałych wymienionych we wniosku osób. W załączniku wniosku przedłożyć należy także jego odpisy w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania.

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku uiścić należy opłatę sądową w kwocie 50 zł a jeżeli wniosek obejmuje więcej niż jednego spadkodawcę ? po 50 zł od każdego z nich. Uiścić trzeba również opłatę w kwocie 5 zł od wpisu do tzw. ?rejestru spadkowego?. Opłaty te można uiścić poprzez wykonanie przelewu bankowego albo zakup znaków sądowych.

Blog, Prawo spadkowe

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.