Rozwód cywilny

Rozwód cywilny

Rozwód cywilny

Procedurę rozwodową wszczyna złożenie do sądu pozwu o rozwód. Jednakże zanim zostanie złożony należy go odpowiednio sporządzić. W pozwie przede wszystkim należy wskazać – Sąd do którego kierujemy powództwo o rozwód ? będzie to właściwy miejscowo Sąd Okręgowy. Koniecznym jest również wskazanie stron postępowania oraz adresów.

W dalszej kolejności konieczne jest wskazanie żądania ? rozwiązanie związku małżeńskiego stron przez rozwód. Dalsza część żądań będzie uzależniona od tego czy strony mają wspólne małoletnie dzieci, czy żądają orzeczenia o winie. Konieczne jest również złożenie wniosków dowodowych oraz dowodów w postaci chociażby dokumentów takich jak odpis zupełny aktu małżeństwa. Ważne jest aby pamiętać o załączeniu do pozwu potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 600 złotych.

Sporządzony pozew należy skierować do Sądu drogą pocztową lub osobiście w biurze podawczym.

W dalszej kolejności Sąd sprawdzi poprawność złożonego pozwu i ewentualnie wezwie powoda do uzupełnienia braków. Następnie skieruje odpis pozwu na adres strony przeciwnej
i zakreśli termin do złożenia odpowiedzi na pozew. Najczęściej jednocześnie zawiadomi
o wyznaczeniu terminu rozprawy.

Podczas pierwszego terminu rozprawy Sąd przeprowadzi informacyjne przesłuchanie stron, odniesie się do wniosków dowodowych. Jeżeli małżeństwo nie posiada małoletnich wspólnych dzieci i nie wnosi o orzeczenie winy któregoś z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego, jest wysoce prawdopodobne, że sprawa zakończy się podczas pierwszego terminu.

Niewątpliwie konieczne będzie przeprowadzenie większej ilości rozpraw jeżeli koniecznym stanie się przesłuchanie świadków czy przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

Sąd w wyroku rozwodowym orzeknie o rozwiązaniu związku małżeńskiego, wskaże winę któregoś z małżonków lub na ich zgodny wniosek zaniecha orzekania o winie, ustali miejsce zamieszkania małoletnich dzieci, władzę rodzicielską, alimenty, ustali sposób korzystania ze wspólnego mieszkania.

Blog, Prawo rodzinne

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.