Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Waga i młotek sędziowski

Instytucja przyjęcia lub odrzucenia spadku umożliwia między innymi uniknięcie odpowiedzialności za długi spadkodawcy.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem bądź sądem rejonowym dla miejsca zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku ? rodzaje ? a odpowiedzialność za długi spadkodawcy

Zgodnie z przepisami Kodeku cywilnego spadkobierca ma kilka możliwości działania w przypadku dziedziczenia spadku. Może on:

  1. przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (proste przyjęcie spadku), które oznacza, iż możliwa jest sytuacja w której wartość długów pochodzących ze spadku, które spadkobierca musi spłacać, będzie wielokrotnie wyższa niż wartość korzyści, jakie ze spadku otrzymał.
  2. przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności (przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza) ? w tej sytuacji, odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe podlega ograniczeniu do wysokości stanu czynnego spadku, który został określony w spisie inwentarza.
  3. odrzucić spadek ? w sytuacji tej, spadkobierca odrzucający spadek traktowany jest tak, jakby nie dożył dnia otwarcia spadku.

Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Przechodząc do terminu, otóż, jak wprost wynika z art. 1015 Kodeksu cywilnego, przedmiotowe oświadczenie może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do spadku. Wynikają z tego dwa ważne wnioski:

  1. po pierwsze, dalszy spadkobierca nie może zachować się zbyt asekuracyjnie, tzn. zanim nie będzie powołania do spadku to nie złożymy skutecznego oświadczenia;
  2. po drugie, 6 miesięczny termin będzie liczony dla każdego ze spadkobierców w sposób indywidualny. Dla spadkobiercy ustawowego będzie to data, w której dowiedział się o śmierci spadkodawcy, o ile wiedział o łączącym go ze zmarłym pokrewieństwie uzasadniającym powołanie do dziedziczenia z ustawy w pierwszej kolejności (zob. art. 931 i nast. Kodeksu cywilnego).

Natomiast, jeśli chodzi o spadkobiercę ustawowego powołanego w dalszej kolejności, to bieg terminu rozpocznie się od dnia, w którym dowiedział się, że spadkobierca będący w kolejności do dziedziczenia przed nim, utracił tytuł powołania do dziedziczenia, tj. np. został uznany za niegodnego dziedziczenia albo spadek odrzucił.

Brak oświadczenia o przyjęciu w terminie ? skutek

Zgodnie z art. 1015 § 2 k.c. brak oświadczenia o przyjęciu/ odrzuceniu spadku we wskazanym terminie jest jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Koszty

W przypadku oświadczenia złożonego do sądu ? opłata od pisma z oświadczeniem o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wynosi 100 zł.