Odwołanie przerwy w wykonaniu kary

Odwołanie przerwy w wykonaniu kary

Odwołanie przerwy w wykonaniu kary

Przerwa w wykonaniu kary jest jednym ze sposobów tymczasowego opuszczenia więzienia. Sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary do czasu ustania przeszkody. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności, sąd jest zobligowany do udzielenia przerwy w wykonaniu kary. Natomiast jeżeli za udzieleniem przerwy w wykonaniu kary przemawiają ważne względy rodzinne lub osobiste to sąd jedynie może takiej przerwy udzielić. Ważne względy rodzinne jako przesłanka udzielenia przerwy w wykonywaniu kary to okoliczności uzasadniające uznanie za ciężką sytuacji życiowej najbliższej rodziny skazanego, a zarazem nadające się do poprawienia wyłącznie przez obecność skazanego i jego osobiste starania Łączny czas udzielonych przerw nie może jednak przekroczyć jednego roku. Jeżeli skazany wykorzystał już maksymalny okres, na który mogła być mu udzielona przerwa, stanowi to okoliczność wyłączającą postępowanie w przedmiocie dalszej przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, skutkującą koniecznością umorzenia tego postępowania.

W określonych w Kodeksie karnym wykonawczym przypadkach ten sąd penitencjarny, który udzielił przerwy w karze, może w formie postanowienia ją odwołać. Odwołanie przerwy może nastąpić w razie ustania przyczyny, dla której zostało udzielone, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z przerwy w celu, w jakim została udzielona, albo rażąco narusza porządek prawny, jak również z powodu niewykonywania obowiązków określonych w art. 151 § 4 wspomnianej ustawy.

Natomiast jeżeli wskazane sytuacje będą występowały po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego wówczas sąd penitencjarny obligatoryjnie odwołuje przerwę, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.

Jeżeli w czasie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności skazany został tymczasowo aresztowany, kara pozbawienia wolności, której odbywanie zostało przerwane, podlega wykonaniu z mocy prawa.

Sąd powinien okresowo sprawdzać sposób zachowania się skazanego na wolności dla ustalenia, czy nie ustały przyczyny przerwy i czy jest ona wykorzystywana zgodnie z celem deklarowanym przez skazanego.

Warto pamiętać, że na postanowienie w przedmiocie odwołania przerwy przysługuje zażalenie.

Blog

Tagi:

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.