Przedawnienie roszczeń w sprawach cywilnych

Przedawnienie roszczeń w sprawach cywilnych

Mężczyzna wiszący na wskazówce zegara jako metafora przedawnienia roszczeń

Przedawnienie roszczeń w sprawach cywilnych ma istotne znaczenie dla obrotu gospodarczego oraz stosunków zobowiązaniowych w życiu codziennym. Jest instytucją, która ogranicza w czasie możliwość dochodzenia roszczenia. Oznacza to, że po upływie określonego terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Ogólne terminy przedawnienia

Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ? trzy lata.

Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Terminy te nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Czym jest świadczenie okresowe?

Świadczenie okresowe to świadczenie pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, powtarzające się w określonych odstępach czasu, niestanowiące jednak z góry ustalonej całości m.in.: czynsz, alimenty.

Bieg przedawnienia

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Natomiast bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia.

Zawieszenie biegu przedawnienia

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

  1. Co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom ? przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
  2. Co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę ? przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
  3. Co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu ? przez czas trwania małżeństwa;
  4. Co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju ? przez czas trwania przeszkody.

Przedawnienie a osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych

Przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia.

Jeżeli termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, jego bieg liczy się od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo od dnia, w którym ustała przyczyna jego ustanowienia.

Przerwanie biegu przedawnienia

Jest to kolejna z instytucji oddziałująca na bieg przedawnienia. Przerwanie biegu przedawnienia następuje:

  1. Przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. Przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  3. Przez wszczęcie mediacji.

Skutki przerwania przedawnienia

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Oznacza to, że zawsze biegnie od początku tak, jakby do chwili przerwania nie biegło.

Natomiast w razie przerwania przedawnienia przez czynność postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie nie zostanie zakończone.