Rękojmia a gwarancja ? czym się różnią?

Rękojmia a gwarancja ? czym się różnią?

Gwarancja a rękojmia

Za jedną z najczęściej zawieranych umów w naszym życiu codziennym możemy z pewnością uznać umowę sprzedaży. Niestety, czasami okazuje się, że zakupiony przez nas towar posiada wady i trzeba złożyć reklamację. Konsumenci jednak często nie zdają sobie sprawy z tego, że istnieją aż dwie skuteczne ścieżki do zwrotu lub naprawy wadliwego towaru ? gwarancja oraz rękojmia.

Rękojmia

Warunki rękojmi są szczegółowo uregulowane w Kodeksie cywilnym. Przedsiębiorca, co do zasady, nie może ich ograniczać czy zmieniać na niekorzyść konsumenta. Z art. 556 wspomnianego aktu prawnego wyraźnie wynika, że w przypadku reklamowania towaru przez konsumenta na podstawie rękojmi, podmiotem odpowiedzialnym za wadę fizyczną lub prawną jest sprzedawca towaru. Sprzedawca jest jednak zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Do uprawnień korzystającego z instytucji rękojmi zaliczamy przede wszystkim:

  • oświadczenie o obniżeniu ceny bądź oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  • żądanie wymiany rzeczy wolnej od wad,
  • żądanie usunięcia wady.

Co istotne, w przypadku rękojmi to klient wybiera sposób rekompensaty. Pamiętać należy jednak, że sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

Gwarancja

Gwarancja jest dokumentem, w którym jej wystawca zobowiązuje się do spełnienia odpowiednich świadczeń na wypadek, gdyby w okresie gwarancyjnym ujawniły się wady fizyczne sprzedanego produktu. Istotną cechą gwarancji jest jej dobrowolność. Należy zwrócić uwagę na to, że zakres uprawnień przysługujących kupującemu określa przede wszystkim treść gwarancji, a nie jak w przypadku rękojmi przepisy prawa. Również okres gwarancyjny jest określany dobrowolnie przez gwaranta. Zwykle gwarantem jest producent.

Ważną kwestię stanowi fakt, że gwarancja i rękojmia są od siebie niezależne. Oznacza to bowiem, że w sytuacji odrzucenia reklamacji na podstawie gwarancji, nadal mamy możliwość dochodzenia swoich roszczeń w na podstawie rękojmi i odwrotnie.

 

 

Blog, Prawo cywilne, Prawo przedsiębiorcy

Tagi: Art. 556 k.c.

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.