Karalne udzielenie innej osobie narkotyku – art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Karalne udzielenie innej osobie narkotyku – art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Karalne udzielenie innej osobie narkotyku

W myśl art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Udzielenie innej osobie narkotyku

Udzielanie innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej oznacza w praktyce przekazanie tej osobie środka lub substancji. Ta czynność może także polegać na pozostawieniu środków odurzających w ustalonym wcześniej między zbywcą a nabywcą miejscu. W zakresie odpowiedzialności sprawy nie ma jednak znaczenia fakt czy osoba, której został udzielony środek odurzający faktycznie go użyła.

Ułatwienie albo umożliwienie użycia narkotyku

Ta czynność sprawcza polega na stworzeniu dogodnych warunków, okoliczności dla danej osoby do użycia środka odurzającego lub substancji psychotropowej. Ułatwianie może przybrać zarówno postać działania jak i zaniechania. Natomiast umożliwienie oznacza podjęcie czynności, które zmierzają do stworzenia dogodnych warunków dla innej osoby do użycia środka odurzającego lub substancji psychotropowej.

Nakłanianie do użycie narkotyku

Nakłanianie do użycia środka odurzającego lub substancji psychotropowej oznacza działanie, którego celem jest wywołanie u innej osoby zamiaru użycia środka odurzającego lub substancji psychotropowej. Nakłanianie może przybrać postać np. oddziaływania o charakterze emocjonalnym. Czynność ta jest skierowana do indywidualnie oznaczonych odbiorców.

Zaostrzenie wymiaru kary

Zgodnie z art. 58 ust. 2 wymienionej ustawy jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Blog, Prawo karne

Tagi:

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.