Blokada alkoholowa art. 182a kodeksu karnego wykonawczego

Blokada alkoholowa art. 182a kodeksu karnego wykonawczego

Blokada alkoholowa art. 182a kodeksu karnego wykonawczego

18 maja 2015 r. weszła w życie ustawa z 20 marca 2015 r. o zmiany ustawy ? Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja prawa karnego miała zrealizować oczekiwania opinii publicznej co do skutecznego zwalczania problemu prowadzenia pojazdów i powodowania wypadków z ofiarami śmiertelnymi przez osoby nietrzeźwe. Według danych zgromadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na zapytanie Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. jedynie co siódmy skazany kierowca skorzystał z uprawnienia uregulowanego w art. 182a kodeksu karnego wykonawczego. 

Na czym polega blokada alkoholowa?

Art. 2 pkt 84 ustawy prawo o ruchu drogowym blokada alkoholowa to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Blokada alkoholowa w którą wyposażono auto ma uniemożliwić uruchomienie samochodu po spożyciu. Kierowca najpierw musi dmuchnąć w ustnik, a w razie wykrycia w wydychanym powietrzu zawartości alkoholu, która przekracza dopuszczoną przepisami normę, silnik nie uruchomi się. W blokadę wyposażyć można również samochody z systemem start-stop . Urządzenie w takim samochodzie nie wymaga kolejnego dmuchnięcia przy każdym zgaszeniu silnika przez określony czas – zwykle dwie lub cztery godziny.

Kiedy można zastosować blokadę alkoholową?

W zamyśle ustawodawcy blokada alkoholowa ma zastąpić środek karny zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową nie jest odrębnym środkiem karnym jest tylko innym sposobem wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Rozwiązanie zawarte w art. 182a § 1 kodeksu karnego wykonawczego, znajduje zastosowanie w stosunku do każdego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, bez względu na podstawę prawną, w oparciu o którą został orzeczony. Może być zatem stosowany, gdy orzeczenie zostało wydane na podstawie przepisów kodeksu karnego, jak również kodeksu wykroczeń.

Przesłanki zastosowania blokady alkoholowej, o której mowa w art. 182a § 1 kodeku karnego wykonawczego.

Przepis stanowi, że warunkiem koniecznym dla rozważenia możliwości zastosowania tej instytucji jest wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru . W przypadku kierowców wobec których orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych możliwe jest skorzystanie z tej instytucji po upływie co najmniej 10 lat.

Z uprawnienia zamiany sposobu wykonania środka karnego będzie mógł skorzystać skazany o ile jego postawa, właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Pozytywna prognoza będzie polegała na ustaleniu, że prowadzenie przez osobę skazaną pojazdu nie będzie zagrażało bezpieczeństwu w komunikacji.

Procedura

Skazany będzie musiał wystąpić z wnioskiem o zmianę sposobu wykonania środka karnego do sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji. Skazanemu przysługuje do sądu zażalenie zarówno na postanowienie o odmowie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jak również na postanowienie o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci dalszego wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Jeżeli skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może orzec o uchyleniu wykonywania zakazu w sposób określony w art. 182a § 1 kodeksu karnego wykonawczego.

Blog, Prawo karne

Tagi: Art. 182 k.k.w.

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.