Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania umorzenia karnego służy odstąpieniu na okres próby od skazania i kary.

Mają znaczenie tutaj przede wszystkie okoliczności popełniania czynu które muszą być oczywiste ? dotyczy to również winy sprawcy. Sąd będzie brał pod uwagę dotychczasowe życie sprawcy, to czy był wcześniej karany, czy cieszył się dobrą opinią w pracy czy wśród sąsiadów. Dokładnie sprawdzenie tych okoliczności ma za zadanie wykazać czy wobec danej osoby uzasadnione jest przypuszczenie, że nie popełni ona już więcej czynu zabronionego.

Zgodnie z art. 66 kodeksu karnego Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości
i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Jednakże należy pamiętać, że warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie karne można warunkowo umorzyć wobec sprawcy, który nie był karany za przestępstwo umyślne. Jeżeli chodzi o przestępstwa nieumyślne to oskarżony mógł być wcześniej karany za takie,które nie jest zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata. Dodatkowymi przesłankami przemawiającymi na korzyść sprawcy będzie pojednania
z pokrzywdzonym, naprawienie szkody lub ustalenie między oskarżonym i pokrzywdzonym sposobu naprawienia szkody.

Zastosowanie dobrodziejstw tej instytucji najczęściej ma miejsce wtedy gdy sprawca przyzna się do zarzucanego mu czynu, przedstawi dowody na potwierdzenie, że jest osobą godną zaufania, która powinna otrzymać szansę na wykazanie że nie wróci do przestępstwa. Znaczenie również będzie miało czy posiada zatrudnienie, rodzinę, czy ma kogoś na swoim utrzymaniu, czy sprawuje nad kimś samodzielnie opiekę.

Postępowanie warunkowo umorzone obligatoryjnie podejmuje postępowanie jeżeli sprawca
w okresie próby popełni przestępstwo umyślne za które zostanie prawomocnie skazany. Sąd może fakultatywnie podjąć postępowanie karne, jeśli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny ? tj. m. in. popełni inne przestępstwo, nie naprawi szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu ewentualnie gdzie nie wykonuje innych nałożonych przez sąd obowiązków.

Po upływie orzeczonego okresu próby oraz dodatkowego okresu 6 miesięcy warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć.

Blog, Prawo karne

Tagi: Art. 66 k.k.

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.