Przesłuchanie – zarzuty

Przesłuchanie – zarzuty

Przesłuchanie, pokój przesłuchań

Przesłuchanie oraz Instytucja przedstawienia zarzutów stanowi zespół czynności, które rozpoczynają śledztwo przeciwko określonej osobie.

Składa się z czterech czynności, podejmowanych jeśli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa albo dochodzenia lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba.

Pierwsze czynności

  1. sporządza się postanowienie o przedstawieniu zarzutów;
  2. ogłasza się je niezwłocznie podejrzanemu;
  3. poucza się o prawie żądania podania podejrzanemu ustnie podstaw zarzutów, a także sporządzenia ich uzasadnienia na piśmie;
  4. przesłuchuje się go.

Co zawiera postanowienie o przedstawieniu zarzutów?

Postanowienie o przedstawieniu zawiera wskazanie podejrzanego, dokładne określenie zarzucanego mu czynu i jego kwalifikacji prawnej.

Jakie podstawowe prawo ma podejrzany?

Podejrzany może do czasu zawiadomienia go o terminie zaznajomienia z materiałami śledztwa żądać podania mu ustnie podstaw zarzutów, a także sporządzenia uzasadnienia na piśmie, o czym należy go pouczyć.

Uzasadnienie doręcza się podejrzanemu i ustanowionemu obrońcy w terminie 14 dni. W uzasadnieniu należy w szczególności wskazać, jakie fakty i dowody zostały przyjęte za podstawę zarzutów.

Zmiana zarzutów

Jeżeli w toku śledztwa okaże się, że podejrzanemu należy zarzucić czyn nieobjęty wydanym uprzednio postanowieniem o przedstawieniu zarzutów albo czyn w zmienionej w istotny sposób postaci lub też, że czyn zarzucany należy zakwalifikować z surowszego przepisu, wydaje się niezwłocznie nowe postanowienie, ogłasza się je podejrzanemu oraz przesłuchuje się go.