Kary porządkowe dla pracownika w kodeksie pracy

Kary porządkowe dla pracownika w kodeksie pracy

Kary porządkowe dla pracowników

Każdego pracownika obowiązuje umowa, bez względu na jej charakter ? o pracę, na umowie zleceniu czy o dzieło. Przepisy ustalają sposób współpracy i mogą także narzucić kary porządkowe za uchylanie się od obowiązków zawodowych. Stosowanie kar porządkowych przez pracodawców wobec pracowników jest wynikiem konieczności dyscyplinowania ich nagannego zachowania podczas trwania stosunku pracy, a więc kara porządkowa dla pracownika może obowiązywać każdego, kto dopuszcza się uchybień.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracodawca może nałożyć na pracownika niniejsze kary porządkowe:

  • karę upomnienia,
  • karę nagany,
  • karę pieniężną.

Każda kara porządkowa określana jest przez Kodeks Pracy i musi być zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. To podstawowy dokument, na którym powinien opierać się pracodawca.

Kara upomnienia, nagany oraz kara pieniężna

Ukaranie pracownika karą porządkową w formie upomnienia lub nagany dotyczy sytuacji nieprzestrzegania przez niego ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Kara pieniężna natomiast może zostać zastosowana za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. Wszystkie regulacje prawne zawiera Kodeks Pracy ? kary porządkowe narzucane przez przepisy pozwalają pracodawcy wyciągać konsekwencje z nieodpowiedniego zachowania pracownika podczas pełnienia czynności zawodowej.

Kary porządkowe w Kodeksie Pracy mogą obejmować kilka kategorii, jednakże pracodawca może również zawrzeć w umowie, jaki rodzaj będzie stosował wobec pracownika. Ukaranie pracownika karą porządkową zmobilizuje go do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków.

Forma zastosowania kary porządkowej

Zgodnie z art. 110 Kodeksu Pracy o zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie. Pismo takie musi wskazywać na rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia. Tylko w takiej sytuacji możliwe jest nałożenie kary porządkowej na pracownika.

Jeśli dodatkowo posiadamy dowody poświadczające uchybieniom zawodowym, będą one przemawiały na korzyść pracodawcy. Ponadto, musi również ono zawierać informacje o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia, aby można było ubiegać się o anulowanie kary porządkowej, jeśli zatrudniony uzna ją za naruszenie swoich praw. Pracownik może bowiem w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Pracownik może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu, wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

Warto podkreślić, że kara porządkowa nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Zatem zgłoszenie zawiadomienia o wymierzeniu kary porządkowej ma swoją ?datę ważności?.

Umowa o pracę może jasno określać, jakie pracodawca narzuca kary porządkowe za naruszenie obowiązków pracowniczych. Wtedy dokument reguluje rodzaj nałożonego zobowiązania względem pracownika.

Anulowanie kary porządkowej

Karę uważa się za niebyłą po roku nienagannej pracy. Pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu. Zatarcie kary ma miejsce również w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary. Zatem kary porządkowe w prawie pracy mogą zostać wycofane, jeśli spełnimy określone warunki stawiane nam przez pracodawcę.

Blog, Prawo przedsiębiorcy

Tagi: Art. 110. KP

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.