Konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy

Konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy

Auto - zabawka jako metafora - konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy.

Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów wiąże się z problemem konieczności ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. Ale czy w każdym przypadku? Odpowiedzi na to zagadnienie należy poszukać w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami . Ustawodawca w art. 49 ust 1 pkt 3b wspomnianego aktu prawnego wprowadził zasadę, zgodnie z którą sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok. Z powyższego wniosek wypływa taki, że orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres do 1 roku nie wiąże się z koniecznością ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. Osoba, w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem zakaz prowadzenia pojazdów, w okresie jego obowiązywania nie może być egzaminowana (art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy). Dopiero po upływie okresu, na jaki został orzeczony ten środek karny, dana osoba może przystąpić do egzaminu państwowego.

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów może być orzeczony na postawie kodeksu karnego, jak i kodeksu wykroczeń. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 173-180 k.k.), w szczególności, jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd orzeka obligatoryjnie zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego przepisach art. 173, 174 lub 177 k.k.

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo w komunikacji, w szczególności, jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Jeśli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa z kategorii ?Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji? był w stanie nietrzeźwości pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, zakaz prowadzenia pojazdów nie może być krótszy niż 3 lata. Co istotne, w razie ponownego skazania za jazdę ?na podwójnym gazie?, sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

Również kodeks wykroczeń przewiduje środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Środek ten może być orzeczony na okres od 6 miesięcy do 3 lat (art. 29 § 1 k.w.). Należy więc przyjąć, iż w przypadku skazania za wykroczenie, orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów z obowiązkiem ponownego zdawania egzaminu następuje w przypadku orzeczenia omawianego środka na okres powyżej 12 miesięcy.

Podsumowując, ustawodawca uzasadnił konieczność zdawania egzaminu państwowego od okresu, na jaki został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów określonego typu. Tylko zakaz trwający 1 rok orzeczony na podstawie kodeksu karnego i zakaz trwający 12 miesięcy orzeczony na podstawie kodeksu wykroczeń nie pozbawia kierowcy uprawnień do prowadzenia pojazdu. W pozostałych przypadkach mamy do czynienia z koniecznością ponownego zdawania egzaminu państwowego.

Blog, Prawo karne

Tagi: , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.