Konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy

Konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy

Auto - zabawka jako metafora - konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy.

Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów wiąże się z problemem konieczności ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. Ale czy w każdym przypadku? Odpowiedzi na to zagadnienie należy poszukać w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami . Ustawodawca w art. 49 ust 1 pkt 3b wspomnianego aktu prawnego wprowadził zasadę, zgodnie z którą sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok. Z powyższego wniosek wypływa taki, że orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres do 1 roku nie wiąże się z koniecznością ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. Osoba, w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem zakaz prowadzenia pojazdów, w okresie jego obowiązywania nie może być egzaminowana (art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy). Dopiero po upływie okresu, na jaki został orzeczony ten środek karny, dana osoba może przystąpić do egzaminu państwowego.

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów może być orzeczony na postawie kodeksu karnego, jak i kodeksu wykroczeń. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 173-180 k.k.), w szczególności, jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd orzeka obligatoryjnie zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego przepisach art. 173, 174 lub 177 k.k.

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo w komunikacji, w szczególności, jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Jeśli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa z kategorii „Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji” był w stanie nietrzeźwości pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, zakaz prowadzenia pojazdów nie może być krótszy niż 3 lata. Co istotne, w razie ponownego skazania za jazdę „na podwójnym gazie”, sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

Również kodeks wykroczeń przewiduje środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Środek ten może być orzeczony na okres od 6 miesięcy do 3 lat (art. 29 § 1 k.w.). Należy więc przyjąć, iż w przypadku skazania za wykroczenie, orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów z obowiązkiem ponownego zdawania egzaminu następuje w przypadku orzeczenia omawianego środka na okres powyżej 12 miesięcy.

Podsumowując, ustawodawca uzasadnił konieczność zdawania egzaminu państwowego od okresu, na jaki został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów określonego typu. Tylko zakaz trwający 1 rok orzeczony na podstawie kodeksu karnego i zakaz trwający 12 miesięcy orzeczony na podstawie kodeksu wykroczeń nie pozbawia kierowcy uprawnień do prowadzenia pojazdu. W pozostałych przypadkach mamy do czynienia z koniecznością ponownego zdawania egzaminu państwowego.

Blog, Prawo karne

Tagi: Art. 173 k.k., Art. 174 k.k., Art. 175 k.k., Art. 176 k.k., Art. 177 k.k., Art. 178 k.k., Art. 179 k.k., Art. 180 k.k., Art. 29 k.w., Art. 49 UoKP

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.