Umowa o dzieło

Umowa o dzieło

Podpisywanie umowy jako metafora umowy o dzieło

Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Umowa o dzieło jest jedną z często spotykanych umów stanowiącą formę zatrudnienia. Ze względu na specyficzne cechy umowy, nosi ona również nazwę umowy rezultatu.

Istotne elementy umowy o dzieło.

Istotnymi elementami umowy o dzieło jest jej przedmiot, tj. dzieło, do wykonania którego zobowiązany jest przyjmujący. Kolejnym istotnym elementem jest wynagrodzenie, do którego tym razem zobowiązany jest zamawiający.

Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie.

Opóźnienie wykonawcy

W sytuacji gdy przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, to zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Niepoprawne wykonanie dzieła

Zgodnie z art. 636 Kodeksu cywilnego, jeśli przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Wada dzieła ? naprawa

Jeśli dzieło posiada wady, zamawiający może żądać ich usunięcia. W tym celu może wyznaczyć przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Natomiast sam przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała ona nadmiernych kosztów.

Różnica między umową o dzieło a umową zlecenia

Umowę o dzieło wyróżnia od umowy zlecenia to, iż zleceniobiorca podejmuje się dokonania osobiście na rzecz dającego zlecenie jedynie określonej czynności prawnej. W wyroku z 19 maja 1998 r, II CKN 764/97 (Lex Polonica nr 353736) Sąd Najwyższy uznał, że umowa izby skarbowej z biegłym księgowym, w której biegły zobowiązuje się sporządzić orzeczenie co do bilansu przedsiębiorstwa nie jest umową zlecenia lecz umową o dzieło.