Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Instytucja zatarcia skazania polega na wykreśleniu informacji o wydaniu wyroku skazującego z Krajowego Rejestru Karnego. Skazanie więc uważa się za niebyłe. Kwestia ta została uregulowana w kodeksie karnym.

Okres jaki musi upłynąć żeby doszło do zatarcia skazania będzie zależny od orzeczonej kary, dokładnie określa to art. 107 kodeksu karnego:

§ 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 (pozbawienia wolności) lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

§ 3. W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 4. W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 4a. W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 5. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

§ 6. Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

Są jednak przypadki szczególne kiedy kara nie ulega zatarciu i będzie to miało miejsce w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

Zatarcie skazania następuje z mocy samego prawa ? oznacza to, że po upływie określonego okresu informacja o wydaniu wyroku skazującego powinna zostać usunięta z Krajowego Rejestru Karnego.

Jednak po upływie 5 lat od uznania kary pozbawienia wolności za wykonania, osoba której wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat, może złożyć wniosek o zatarcie skazania. Wykazać w takim wniosku musi, że przestrzegała porządku prawnego, a jej zachowanie nie budzi wątpliwości. Skazany powinien swoim zachowaniem dawać gwarancję, że nie wróci do popełniania przestępstw.

W przypadku wykroczeń mamy do czynienia z innymi zasadami zatarcia skazania. Zgodnie z art. 46 zatarcie skazania następuje po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary. Jeżeli jednak ukarany przed upływem tego okresu popełnił nowe wykroczenie, za które wymierzono mu karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, ukaranie za oba wykroczenia uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania albo od przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie .

Blog, Prawo karne

Tagi: , ,

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.