Rozwód krok po kroku ? jak i od czego zacząć?

Rozwód krok po kroku ? jak i od czego zacząć?

Rozwód - od czego zacząć

W sytuacji podjęcia przez małżonków (bądź jednego z nich) decyzji o zakończeniu związku i rozwodzie, pojawiają się pytania dotyczące kroków, jakie należy podjąć, aby rozwód został przez sąd orzeczony.

Rzecz jasna, do rozwodu należy się odpowiednio przygotować. Co więc należy zrobić, aby doprowadzić do wszczęcia procedury o rozwiązanie związku małżeńskiego przed sądem?

Określenie relacji pomiędzy małżonkami

Wydawać się może, że pierwszym krokiem, który powinniśmy podjąć w celu wszczęcia procedury rozwodowej jest napisanie i złożenie pozwu o rozwód. Ten krok powinien być jednak poprzedzony dokładnym nakreśleniem relacji, jakie istnieją pomiędzy małżonkami.

Pamiętać należy, że uzyskanie rozwodu, co do zasady, jest możliwe gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, a więc wówczas gdy zerwane zostały więzi: duchowe, fizyczne i gospodarcze, a taki stan rzeczy powinien mieć charakter trwały.

Trzeba więc zastanowić się, czy aby na pewno w danym przypadku doszło do nieodwracalnego zerwania tychże więzi.

Określenie stanowiska i oczekiwań

Gdy uzyskamy odpowiedź twierdzącą na powyższe pytanie, należy określić stanowisko, które zajmować będzie strona powodowa w trakcie toczącego się postępowania rozwodowego oraz oczekiwania w zakresie samego wyroku rozwodowego. Trzeba więc ustalić, czy w pozwie wnosić będziemy o orzeczenie rozwodu wraz ze stwierdzeniem winy czy też bez orzekania o winie ? jest to jedno z kluczowych pytań w postępowaniu rozwodowym. Poniesienie winy za rozpad małżeństwa może z kolei wiązać się z poważnymi skutkami finansowymi dla byłego małżonka.

Rozwód a opieka nad dziećmi i alimenty

W przypadku posiadania przez małżonków małoletnich dzieci, treść wyroku będzie odnosić się w znacznej mierze do spraw dotyczących tych dzieci. Wydane zostanie orzeczenie w zakresie władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania nad wspólnymi dziećmi oraz ustalające miejsca ich zamieszkania po rozwodzie.

W wyroku rozwodowym Sąd może również orzec o alimentach. Warto wspomnieć, że alimenty mogą zostać orzeczone nie tylko na rzecz małoletnich dzieci, ale także na rzecz jednego z małżonków.

Wniesienie pozwu rozwodowego do sądu

Kolejnym krokiem w celu wszczęcia postępowania rozwodowego jest złożenie pozwu o rozwód. Pozew złożyć należy na piśmie. Powinien on zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest kierowany, dane stron, oznaczenie ich miejsca zamieszkania, oznaczenie rodzaju pisma. Ponadto, należy w nim dokładnie sprecyzować żądanie – przede wszystkim rozwiązanie małżeństwa przez rozwód oraz przytoczyć okoliczności, które uzasadniają żądanie. Konieczne jest także przedstawienie dowodów na ich poparcie. W końcowej części pozwu musi znaleźć się podpis strony powodowej.

Pozew może zostać napisany samodzielnie przez osobę wnosząca o rozwód, na przykład na podstawie zamieszczanych w Internecie gotowych wzorów. W trudnych i skomplikowanych sprawach rozwodowych, warto jednak skierować się do dobrego adwokata, który pomoże w przygotowaniu pozwu oraz wyjaśni, jakie dokumenty należy do niego dołączyć.

Załączniki do pozwu o rozwód

Do pozwu dołączyć należy powołane w jego treści dokumenty. Przede wszystkim załączyć do pozwu należy odpis aktu małżeństwa i urodzenia dzieci. Załącznikiem do pozwu jest również potwierdzenie uiszczenia stałej opłaty sądowej w kwocie 600 zł. Pozew wraz z odpisem dla drugiego małżonka można złożyć osobiście w sądzie, bądź można go wysłać pocztą.

Pozew w sądzie

Gdy pozew trafi do sądu, sprawa zostanie zarejestrowana i przydzielona zostanie jej odpowiednia sygnatura, którą należy posługiwać się w celu uzyskiwania informacji w sądzie o aktualnym stanie sprawy.

Warto wiedzieć, że kolejny etap postępowania polega na przesłaniu przez sąd odpisu pozwu o rozwód do pozwanego małżonka, aby ten mógł ustosunkować się do jego treści. Odpowiedź na pozew rozwodowy, jeżeli pozwany małżonek ją wniesie, zostanie przesłana powodowi do zapoznania się. Najczęściej kolejnym krokiem podejmowanym w sprawie przez sąd, jest wyznaczenie terminu rozprawy.

Rozwód krok po kroku ? z adwokatem czy bez?

Po odpowiednim przygotowaniu, sprawę o rozwód można skutecznie przeprowadzić nawet bez pomocy adwokata. Postępowanie rozwodowe bardzo często wiąże się jednak ze stresem oraz silnymi emocjami dla obojga małżonków. W takich sytuacjach nieodzowną pomocą będzie niezależny i obiektywny pełnomocnik, reprezentujący nasze interesy w sądzie.

Blog, Prawo cywilne, Prawo rodzinne

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.