Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody

Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody

klepsydra jako metafora przedawnienia naprawienia szkody

Nie podlegają przedawnieniu jedynie roszczenia odszkodowawcze o charakterze niemajątkowym, które wynikają z naruszenia dóbr osobistych.

Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody może oznaczać niemożność skutecznego dochodzenia swoich praw, zatem dobrze znać najważniejsze terminy.

Co do zasady...

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Zbrodnia lub występek

Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Szkoda na osobie

W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Małoletni

Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej (tj. osoba, która nie ukończyła 18 lat lub nie zawarła małżeństwa przed ukończeniem tego wieku ? przez co małoletni uzyskuje pełnoletność), o naprawienie szkody na osobie, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.