Kradzież z włamaniem

Kradzież z włamaniem

Przestępstwo kradzieży z włamaniem zostało opisane w art. 279 kodeksu karnego.

Kradzież z włamaniem jest o tyle specyficznym rodzajem przestępstwa kradzieży, gdyż w tym przypadku brak jest przepołowienia czynu co oznacza, że jest przestępstwem bez względu na wartość przedmiotu kradzieży. Zwrot ?kradzież? będzie tożsamy z przestępstwem, o którym mowa w art. 279 kodeksu karnego, jako zabór cudzej rzeczy (wyjęcie jej spod władztwa innej osoby) z zamiarem jej przywłaszczenia. W przypadku gdyby przestępstwo popełniła osoba najbliższa np. syn to ściganie przestępstwa będzie możliwe wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego.

Włamanie do pomieszczenia

Powszechnie przyjmuje się, że włamanie możliwe jest tylko wówczas, gdy rzecz znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym. Włamaniem będzie przełamanie określonych zabezpieczeń. Mogą to być zabezpieczenia fizyczne (zamknięty zamek w drzwiach) jak również cyfrowe (płatność zbliżeniowa kartą bankomatową). Włamanie opisane w znamionach przestępstwa należy rozumieć szerzej o potocznie przyjętego, czyli na zachowaniu, którego podstawową cechą jest nieposzanowanie woli dysponenta rzeczy zabezpieczenia jej przed innymi osobami. Rzecz nie musi być zabezpieczona w wyszukany sposób, aby dostęp do niej był niemożliwy bez siły fizycznej lub skomplikowanych środków technicznych. Wystarczy, aby posiadacz rzeczy stworzył barierę jednoznacznie sygnalizującej, że celem jej zainstalowania było wykluczenie dostępu do tych przedmiotów przez osoby nieuprawnione.

Włamanie a szczególne odmiany kradzieży

Stosowanie art. 279 § 1 kodeksu karnego do kradzieży programu komputerowego i energii wymaga pewnych modyfikacji w utrwalonej wykładni znamienia ?włamanie?, ukształtowanej w kontekście kradzieży rzeczy. Dla przypadków, w których kradzież energii lub programu komputerowego od strony wykonawczej nie polega na zaborze, lecz na uzyskaniu tych dóbr w inny sposób.

Zbieg przepisów

Włamanie nie musi uszkadzać przeszkody, którą pokonuje sprawca. W przypadku spowodowania takich uszkodzeń sprawcy zazwyczaj będzie postawiony zarzut wyłącznie z art. 279 § 1 kodeksu karnego. Kwalifikację z obydwu tych przepisów należy zastosować dopiero wówczas, gdy szkoda wyrządzona włamaniem jest znacznie wyższa od szkody spowodowanej kradzieżą.

Zniszczenia mogą nastąpić również po włamaniu. Jeśli sprawca po włamaniu się dokonuje zaboru rzeczy oraz przy okazji demoluje i niszczy znajdujące się wewnątrz pomieszczenia przedmioty, czyniąc to nie w celu poszukiwania łupu, a wyłącznie z zamiarem zniszczenia, to jego zachowanie będzie pociągało odpowiedzialność karną z art. 279 § 1 oraz art. 288 § 1 kodeksu karnego.

Odpowiedzialność karna

Sprawca przestępstwa kradzieży z włamaniem będzie podlegał odpowiedzialności karnej w postaci kary pozbawienia wolności w wymiarze od roku do lat 10.

Blog, Prawo karne

Tagi: Art. 279 k.k.

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.