Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Co do zasady, aby doszło do wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy przestępstwa niezbędne jest zawiadomienie organów ścigania – Policji lub prokuratury o jego popełnieniu. Odstępstwo od tej zasady stanowią przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego. W tych przypadkach podstawą wszczęcia postępowania jest prywatny akt oskarżenia, kierowany wprost do sądu.

Kto składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?

Z art. 304 par. 2 Kodeksu postępowania karnego każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Formy złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa może zostać złożone w formie ustnej lub pisemnej. Forma pisemna polega na sporządzeniu pisma, które zawierać powinno takie informacje jak czas i miejsca popełnienia czynu, opis zdarzenia, dane świadków czy inne dowody. Wskazana zostać powinna osoba zawiadamiająca, osoba pokrzywdzona, sprawca czynu. Pismo to powinno zostać wysłane na Policję lub do prokuratury.

Można również udać się do najbliższej jednostki Policji i złożyć ustne zawiadomienie do protokołu. Z zawiadomienia o przestępstwie oraz przesłuchania zawiadamiającego w charakterze świadka sporządza się wówczas wspólny protokół.

Potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przestępstwie

Na wniosek pokrzywdzonego składającego zawiadomienie o przestępstwie wydaje mu się potwierdzenie złożenia zawiadomienia, zawierające datę oraz miejsce jego przyjęcia, wskazanie organu przyjmującego wraz z danymi do kontaktu, sygnaturę sprawy, dane określające tożsamość pokrzywdzonego, czas i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy zawiadomienie, oraz zwięzły opis czynu i wyrządzonej szkody. O prawie tym należy pokrzywdzonego pouczyć.

Blog, Prawo karne

Tagi:

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.