Obecność w sądzie podczas sprawy spadkowej

Obecność w sądzie podczas sprawy spadkowej

Obecność w sądzie podczas sprawy spadkowej

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku a akt poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem

Śmierć osoby najbliższej pociąga za sobą konieczność uregulowania spraw dotyczących majątku zmarłego. Można dokonać tego dwutorowo ? poprzez złożenie w sądzie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, ewentualnie udać się do notariusza celem sporządzenia przez niego aktu poświadczenia dziedziczenia. To drugie rozwiązanie jest bardziej kosztowne.

Wezwanie spadkobierców przez sąd spadku

We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wskazać należy potencjalnych spadkobierców ? wnioskodawcę i uczestników postępowania. Każdy z nich wzywany jest przez sąd, przed którym toczy się postępowanie, na posiedzenie, podczas którego spadkobierca złożyć może oświadczenie w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku.

Co w sytuacji, gdy nie można ustalić miejsca pobytu wszystkich spadkobierców?

Często bywa tak, iż wnioskodawca ma trudności ze wskazaniem nazwisk czy choćby adresów zamieszkania wszystkich uczestników postępowania spadkowego. Wówczas sąd ustanowi dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika kuratora procesowego (najczęściej w osobie pracownika sądu), a następnie zarządza ogłosić publicznie na tablicy ogłoszeń w budynku sądu o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i z uwzględnieniem szczegółowego jej przedmiotu.

Blog, Prawo spadkowe

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.