Odwołanie od decyzji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Odwołanie od decyzji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wielu rolników decyduje się na korzystanie z programów rolnośrodowiskowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które w założeniu mają wspomóc finansowo działania gospodarstw, przyznając im po spełnieniu konkretnych przesłanek, płatności rolnośrodowiskowe.

Zdarza się jednak, że beneficjenci korzystający z dopłat otrzymują decyzję o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych płatności, która oznacza konieczność zwrotu tychże środków np. z przyczyny niedopełnienia warunków umowy.

Ponadto, w przypadku niedokonania tego w zawartym w decyzji terminie, ustalona kwota zostaje powiększona o odsetki.

Sposobem na uniknięcie takich konsekwencji jest złożenie od powyższej decyzji odwołania do dyrektora odpowiedniego oddziału regionalnego ARiMR, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodne z art. 128 kodeksu postępowania administracyjnego odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy by wynikało z niego, iż odwołujący się nie jest zadowolony z wydanej w stosunku do niego decyzji. Niemniej jednak, prawdopodobieństwo wywarcia pozytywnego skutku przez taki środek zaskarżenia zależy w największej mierze od przytoczonych przez odwołującego się argumentów, których celem jest wskazanie na niepoprawność wydanej decyzji i udowodnienie stanu faktycznego oraz prawnego niepokrywającego się z jej treścią.

Wraz z odwołaniem warto także wnieść o wstrzymanie wykonania przedmiotowej decyzji administracyjnej. Wówczas zyskuje się pewność, iż nadejście terminu do uiszczenia nienależnie pobranej kwoty, w przypadku gdy odwołanie nie zostało jeszcze rozpatrzone, nie spowoduje naliczania odsetek powiększających wspomnianą kwotę.

W przypadku, gdy rozstrzygnięcie utrzymuje w mocy decyzję organu I instancji, stronie przysługuje skarga do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę tę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Korzyści jakie można uzyskać w związku z wzięciem udziału w programach rolnośrodowiskowych są bardzo duże, jednak całkowity proces korzystania z płatności z pewnością wymaga od rolników zaangażowania oraz bacznego realizowania i dostosowania się do każdego z warunków zawieranych umów.

Blog, Prawo rolne

Tagi:

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.