Zrzeczenie dziedziczenia

Zrzeczenie dziedziczenia

Zrzeczenie dziedziczenia, podpisywanie umowy

Zrzeczenie się dziedziczenia następuje przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego pomiędzy przyszłym spadkodawcą a przyszłym spadkobiercą. Spadkobierca w ten sposób zrzeka się praw, które by mu przysługiwały z mocy ustawy.

Jest to pojęcie mylone często z odrzuceniem spadku, a przecież zrzeczenie dziedziczenia to umowa za życia spadkodawcy a odrzucenie spadku jest jednostronnym oświadczeniem po jego śmierci.

Kto może zawrzeć umowę o zrzeczenie dziedziczenia?

Umowę o zrzeczenie się dziedziczenia, ze skutkami określonymi w art. 1049 KC, może zawrzeć, w roli zrzekającego się, ze swoim przyszłym spadkodawcą każda osoba należąca do kręgu spadkobierców ustawowych, a nie tylko osoba, która w danych okolicznościach ma szansę nabycia spadku po tym spadkodawcy.

Skutki zrzeczenia się dziedziczenia

Umowa ta wywołuje skutki prawne dopiero z chwilą śmierci osoby, po której ma miejsce zrzeczenie się dziedziczenia. Skutkiem jest wyłączenie spadkobiercy od dziedziczenia, a to przez traktowanie go jakby nie dożył otwarcia spadku.