Kaucja ? poręczenie majątkowe

Kaucja ? poręczenie majątkowe

Banknot 100 zł jako metafora poręczenia majątkowego - kaucja

Poręczenie majątkowe jest środkiem przymusu procesowego służącym zapewnieniu prawidłowego toku postępowania karnego.

Jest samodzielnym środkiem zapobiegawczym. Ma na celu udzielenie gwarancji majątkowej poprzez to, iż oskarżony nie ucieknie, nie ukryje się a także w inny sposób nie będzie utrudniał postępowania oraz że stawi się na każde wezwanie sądu.

Rodzaje poręczenia majątkowego

Poręczenie majątkowe składa się w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, zastawu lub hipoteki.

Kto może złożyć poręczenie majątkowe?

Zgodnie z art. 266 Kodeksu postępowania karnego poręczenie majątkowe może złożyć oskarżony bądź inna osoba. Może to być tylko osoba fizyczna. Stosunki łączące ją z oskarżonym są bez znaczenia.

Ucieczka a przedmiot poręczenia

W razie ucieczki lub ukrycia się oskarżonego stanowiące przedmiot poręczenia wartości majątkowe lub zobowiązania ulegają przepadkowi lub ściągnięciu.

Natomiast w wypadku utrudniania w inny sposób postępowania karnego można orzec przepadek lub ściągnięcie tych wartości.