Odwołanie od decyzji administracyjnej

Odwołanie od decyzji administracyjnej

odwołanie administracyjne

Jeśli decyzja nie odpowiada oczekiwaniom, a bywa że zawiera poważne uchybienia rażąco naruszające prawo, należy się odwołać. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.

Poniżej istotne zagadnienia związane z odwołaniem od decyzji administracyjnej.

 

Organ odwoławczy

Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia. Jednakże, od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie ale strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Odwołanie od decyzji wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.

Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.

Termin

Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie ? od dnia jej ogłoszenia stronie.

Czy można cofnąć odwołanie?

Owszem, strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy, jednakże organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia odwołania, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny.

Jaką decyzję może wydać organ odwoławczy?

Zgodnie z treścią Kodeksu postępowania administracyjnego, organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:

  1. utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
  2. uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję ? umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo
  3. umarza postępowanie odwoławcze.

Ponadto, organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.