Pozew

Pozew

Pozew, pisanie pozwu

Jego szczególne znaczenie polega na tym, iż jest pierwszym pismem procesowym, w którym powód określa żądanie i na uzasadnienie tego żądania przytacza okoliczności faktyczne. Przez wniesienie pozwu powód wytacza powództwo.

Pozew jest tzw. kwalifikowanym pismem procesowym, oprócz warunków przewidzianych dla pisma procesowego, powinien spełniać wymagania przewidziane w art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego.

Wymogi formalne pozwu

Pozew w pierwszej kolejności powinien w swojej treści odpowiadać wymogom formalnym przewidzianym dla każdego pisma procesowego.

Przede wszystkim należy wskazać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku ? numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Ponadto pozew powinien zawierać:

 • dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
 • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

W ilu odpisach złożyć pozew do Sądu?

Pozew składamy z odpisem dla strony przeciwnej wraz z odpisami załączników. Czyli jeden egzemplarz w oryginale dla Sądu, i kolejny dla strony przeciwnej, a jeśli jest kilku pozwanych to odpowiednio tyle odpisów pozwu i załączników.

Zwrot pozwu ? co oznacza?

Każdy wniesiony pozew jest w pierwszej kolejności oceniany pod kątem spełnienia wymagań formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym.

Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

Wniesienie pozwu ? skutki.

Wniesienie pozwu rodzi skutki zarówno procesowe jak i tzw. materialnoprawne.

Do skutków procesowych należy określenie właściwości Sądu, gdyż Sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, chociażby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy, a także określenie jurysdykcji krajowej, gdyż jurysdykcja krajowa istniejąca w chwili wszczęcia postępowania trwa nadal, chociażby jej podstawy odpadły w toku sprawy.

Natomiast do skutków materialnoprawnych wytoczenia powództwa należą:

 1. Przerwanie biegu przedawnienia, zasiedzenia;
 2. Możliwość żądania odsetek od zaległych odsetek;
 3. Możliwość przejścia roszczenia o zadośćuczynienie na spadkobierców;
 4. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia, jeśli spadkodawca wystąpił o rozwód lub separację z jego winy, a żądanie rozwodu było uzasadnione;
 5. Możliwość unieważnienia małżeństwa także po śmierci drugiego małżonka, jeśli jeden z małżonków wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa, którego mogą dochodzić jego zstępni.

Kto i kiedy wnosi pozew na formularzu?

Pozew należy wnieść na formularzu, jeżeli powód będący usługodawcą lub sprzedawcą dochodzi roszczeń wynikających z umów o:

 1. Świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
 2. Przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,
 3. Dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,
 4. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 5. Wywóz nieczystości,
 6. Dostarczanie energii cieplnej.

Ustawodawca odniósł się wyłącznie do podmiotów będących usługodawcami i sprzedawcami. Przedmiotowo zaś dotyczy to usług masowych wskazanych powyżej. Natomiast jeśli pozew w tych sprawach nie został wniesiony na urzędowym formularzu albo został on nieprawidłowo wypełniony, wtedy przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia w terminie tygodniowym. Ponadto, pozew na formularzu wnosi się w postępowaniu uproszczonym.