Pozew o rozwód i alimenty

Pozew o rozwód i alimenty

Pozew o rozwód i alimenty

Od kogo można żądać alimentów?

W pierwszej kolejności osobami zobowiązanymi do dostarczania środków utrzymania będą krewni w linii prostej (rodzicie, dziadkowie), a dopiero w dalszej kolejności krewni w linii bocznej (rodzeństwo). Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego możliwe jest egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego od krewnych w linii bocznej, jeżeli nie ma bliższych krewnych lub też nie są oni w stanie spełnić obowiązku alimentacyjnego. Należy przy tym wiedzieć, jak napisać pozew o alimenty, aby sprawa potoczyła się pomyślnie i skutkowała korzystnym wyrokiem.

Pozew o rozwód i alimenty powinien powstawać przy pomocy doświadczonego prawnika, przede wszystkim dlatego, że to właśnie on jest ekspertem od prawa rodzinnego i potrafi doradzić, jakie informacje powinniśmy zawrzeć w dokumentach i jak powinien wyglądać pozew alimentacyjny.

Jak napisać pozew o alimenty?

Należy określić strony postępowania. Jeżeli staramy się o uzyskanie świadczenia alimentacyjnego na rzecz małoletniego dziecka, to jako powoda wskazujemy małoletnie dziecko oraz jednocześnie siebie jako przedstawiciela ustawowego.

Pozew o alimenty na dziecko to jeden z dokumentów najczęściej przedstawianych sądowi. Przeciwko komu i jak napisać wniosek o alimenty?

Pozwanym będzie osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny. Należy pamiętać o wskazaniu danych adresowych, a także numeru PESEL powoda. Nie należy zapominać, że ważną kwestię odgrywa uzasadnienie pozwu o alimenty. Musimy udowodnić, że pomoc finansowa pozwanego jest nieodzowna, aby zapewnić dziecku godne i bezpieczne warunki życia. W tym celu należy przedstawić dodatkowe dokumenty poświadczające stan majątkowy oraz dochody.

Pozew o alimenty ? uzasadnienie i wnioskowanie

W dalszej kolejności musimy podać wartość przedmiotu sporu. Dla jej obliczenia należy określić kwotę alimentów, jaką żądamy miesięcznie i pomnożyć ją przez dwanaście miesięcy, dla przykładu jeśli naszym celem jest świadczenie na poziomie 500 złotych miesięcznie to wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła 6000 złotych.

Przykładowy pozew o alimenty można oczywiście znaleźć na różnorodnych stronach internetowych, jednak pomoc prawnika z pewnością okaże się nieoceniona, gdy chcemy, aby sprawa potoczyła się pomyślnie. Następnie wskazujemy nasze żądanie oraz składamy wszelkie wnioski dowodowe. Należy wnieść o dopuszczenie dowodu z dokumentów wymienionych w treści pozwu o alimenty, warto również wnosić o przesłuchanie stron na okoliczność ich sytuacji majątkowej czy ponoszonych wydatków.

Alimenty ? pozew

W uzasadnieniu należy dokładnie opisać sytuację majątkową, jako przedstawiciel ustawowy małoletniego powinniśmy przedstawić swoje zarobki oraz przedstawić wydatki ponoszone
w związku z wychowaniem dziecka. Warto szczegółowo wymienić, z jakimi kosztami wiąże się szkoła, zajęcia pozalekcyjne, wyżywienie, opłaty na mieszkanie (część przypadająca na dziecko), organizacją świąt czy wakacji, kupno ubrań, obuwia czy zabawek.

Potrzebne dokumenty

Do pozwu o alimenty na dziecko należy załączyć akt urodzenia dziecka, warto również przedstawić zaświadczenie o dochodach, ewentualnie rachunki potwierdzające ponoszone wydatki. Podczas kompletowania pozwu należy pamiętać o konieczności załączenia do pozwu jego dodatkowej kopii wraz ze wszystkimi załącznikami.

Gdzie złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty należy złożyć w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania uprawnionego, tj. właściwość miejscowa zależy od miejsca zamieszkania powoda. Sprawami alimentacyjnymi zajmują się wydziały do spraw rodzinnych.

Blog, Prawo cywilne

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.