Wcześniejsze zwolnienie z dozoru elektronicznego

Wcześniejsze zwolnienie z dozoru elektronicznego

Wyrok pozbawienia wolności nie musi oznaczać osadzenia w zakładzie karnym. w wielu sprawach jako adwokat reprezentuję skazanych w postępowaniach o udzielenie zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego tzw. SDE lub raczej „obrączka”. W przypadku odbywania tej formy kary, możliwe jest ubieganie się o wcześniejsze zwolnienie z dozoru elektronicznego.

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

Odbywanie kary pozbawienia wolności przy pomocy urządzeń elektronicznych poza zakładem karnym polega na tym, że osoba poddana pod dozór elektroniczny musi przebywać w określonym miejscu i godzinach. Urządzenie przymocowane na nodze, będzie wysyłać sygnał do centrali monitorującej miejsce przebywania skazanego. Jeżeli takowe miejsce osadzony opuści – urządzenie wysyła sygnał alarmowy do centrali, wtedy trzeba się tłumaczyć. Naruszenie nie oznacza od razu wdrożenia kary do wykonania w zakładzie karnym, ale trzeba uważać.

Przesłanki ogólne dla dozoru elektronicznego

  • orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza jednego roku i 6 miesięcy,
  • orzeczona kara pozbawienia wolności jest w wymiarze niższym niż 3 lata lub dotyczy osób, którym do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy,
  • kara w postaci „obrączki” jest wystarczająca by zostały osiągnięte jej cele wychowawcze oraz zapobiegnięcie popełnieniu ponownego przestępstwa,
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na odbywanie przez niego kary w miejscu zamieszkania (trzeba złożyć odpowiedni formularz podpisany przez te osoby),
  • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne (zwykle w ciągu 3 tygodni sprawdza to ekipa techniczna, musi być sygnał GPS)

O odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego może się starać zarówno osoba, która już odbywa tę karę w Zakładzie Karnym, jak i taka która dopiero ma ją rozpocząć. Zatem jeżeli złożony zostanie wniosek po uprawomocnieniu kary ale zdarzy się, że przed posiedzeniem w Sądzie Okręgowym nastąpi osadzenie w zakładzie karnym, to wniosek nie przepada, nadal jest aktualny i rozpoznany zostaje na tzw. wokandzie czyli na posiedzeniu w więzieniu, w którym oprócz skazanego może brać udział jego adwokat.

Istotne jest także uzasadnienie wniosku tzn. kwestia pracy, np. utrzymania siebie i rodziny etc. Warto jest złożyć promesę zatrudnienia albo wnieść o dozór elektroniczny ale z czasem na poszukiwanie pracy – to także często się zdarza.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego

Czy można starać się o skrócenie czasu przebywania w obrączce? Czyli czy możliwe jest wcześniejsze zwolnienie z dozoru elektronicznego? Tak, skrócenie czasu odbywania kary w „obrączce” jest możliwe. Stosuje się przepisy o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z dozoru elektronicznego, a więc odbycia reszty kary czyli na podstawie art. 77 k.k. Wymagane jest:

  • odbycie połowy wyznaczonej kary,
  • przy recydywie należy odbyć 2/3 kary,
  • pozytywna prognoza kryminologiczna,
  • postawa skazanego przed popełnieniem przestępstwa jak i w trakcie odbywania kary,

Udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z dozoru elektronicznego nie jest dopuszczalne wobec skazanego, który odbywa w systemie dozoru elektronicznego zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Na odmowne postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Wniosek można ponownie złożyć po upływie 3 miesięcy od wydania postanowienia.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wcześniejsze zwolnienie z dozoru elektronicznego, sąd wyznaczy skazanemu okres próby. Okres próby nie może być krótszy niż 2 lata. I nie może być dłuższy niż 5 lat. Sąd ma 6 miesięcy, od zakończenia okresu próbnego, na odwołanie przedterminowego zwolnienia. Jeżeli tego nie zrobi karę dozoru elektronicznego uznaje się za odbytą.

Blog

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.