Wyrobienie paszportu dla dziecka a zgoda rodziców

Wyrobienie paszportu dla dziecka a zgoda rodziców

Paszport - infografika

Podróżowanie czy ogólnie rzecz ujmując ? przemieszczanie się nawet na znaczne odległości, stanowi w dzisiejszych czasach zjawisko powszechne. Nierozerwalnie z tym zjawiskiem związane jest posiadanie dokumentu tożsamości ? dowodu osobistego lub paszportu. Wyrobienie paszportu dla dziecka wydaje się czynnością pozornie prostą i nieproblematyczną. Sytuacja komplikuje się jednak wówczas, gdy rodzice dziecka mieszkają osobno i nie potrafią dojść do porozumienia w kwestiach dotyczących ich dziecka.

Art. 97 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego traktuje o wykonywaniu władzy rodzicielskiej. W § 2 tego artykuły czytamy, iż o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Tak więc, jeśli obojgu rodziców przysługuje pełna władza rodzicielska, to podpisują oni w imieniu dziecka stosowny wniosek paszportowy w organie, który wydaje paszporty. Kwestia wyrobienia dla dziecka paszportu powinna być zaliczana do istotnych spraw dziecka.

Zresztą, nie można przejść obojętnie wobec treści art. 13 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych. Stanowi on, iż wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem przypadku osoby małoletniej, kiedy to wniosek ten składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

Co więcej, w art. 14 ust. 1 tej ustawy jasno jest wskazane, iż na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona.

Kolejne ustępy art. 14 traktują o sytuacji, w której uzyskanie zgody jednego z rodziców jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. W takich stanach faktycznych dokument paszportowy za granicą może być wydany za zgodą tylko jednego z rodziców, o ile przemawia za tym dobro małoletniego. Jedyny przypadek, gdy małoletniemu może być wydany paszport tymczasowy bez zgody rodziców to sytuacja, gdy małoletni przebywa za granicą bez opieki rodziców.

Tak więc hipotetycznie, w sytuacji, gdy ojciec sprzeciwia się wydaniu dziecku paszportu, matka dziecka powinna zwrócić się do sądu ze stosownym wnioskiem. Orzeczenie sądowe zastąpi w tej sytuacji zgodę rodzica. Opłata od wniosku to 40 zł. Sąd, który będzie wydawać zgodę na wydanie paszportu i zmianę miejsca pobytu powinien zbadać, czy przemawia za tym dobro dziecka i interes społeczny.

Czynnik, którym sąd przede wszystkim będzie się kierował to dobro małoletniego dziecka. W przypadku sprzeciwu jednego z rodziców, drugi z rodziców powinien wykazać, iż wyjazd dziecka za granicę (czy to na dłużej czy jedynie na wakacje) ma w założeniu służyć dobru dziecka. Konstatując, należy stwierdzić, iż rodzic, przy którym dziecko przebywa, nie stoi na straconej pozycji, w kontekście wyrobienia dokumentu paszportowego dla swojej pociechy.

Blog, Prawo rodzinne

Tagi: Art. 13. dok. paszport., Art. 14 dok. paszport., Art. 97 KRiO

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.