Poszukiwanie listem gończym

Poszukiwanie listem gończym

Wóz policyjny

Poszukiwanie listem gończym jest czynnością uregulowaną w Kodeksie postępowania karnego, która jest jednym ze środków przymusu.

Przesłanką jej stosowania jest sytuacja w której, miejsce pobytu oskarżonego lub osoby podejrzanej nie jest znane. W miarę potrzeby można jednocześnie zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oskarżonego.

W jaki sposób poszukuje się oskarżonego?

Szczególnym sposobem poszukiwania jest tzw. instytucja listu gończego.

Kiedy wydaje się list gończy?

Sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu listem gończym, w sytuacji gdy oskarżony, w stosunku do którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ukrywa się.

Jakie informacje podawane są w liście gończym?

W liście gończym podaje się:

  1. sąd lub prokuratora, który wydał postanowienie o poszukiwaniu listem gończym,
  2. dane o osobie, które mogą ułatwić jej poszukiwanie, a przede wszystkim personalia, rysopis, znaki szczególne, miejsce zamieszkania i pracy, z dołączeniem w miarę możliwości fotografii poszukiwanego,
  3. informację o treści zarzutu postawionego oskarżonemu oraz o postanowieniu o jego tymczasowym aresztowaniu albo o zapadłym wyroku,
  4. wezwanie każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji, prokuratora lub sądu,
  5. ostrzeżenie o odpowiedzialności karnej za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce.

W liście gończym można wyznaczyć nagrodę za ujęcie lub przyczynienie się do ujęcia poszukiwanego, a także udzielić zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej.

List gończy rozpowszechnia się, zależnie od potrzeby, przez rozesłanie, rozplakatowanie lub opublikowanie, w szczególności za pomocą prasy, radia i telewizji.