Decyzje administracyjne

Decyzje administracyjne

Decyzje administracyjne, stos dokumentów jako metafora

Decyzje administracyjne stanowią podstawowy sposób załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Prawnie wiążące określenie treści decyzji należy wyłącznie do organu administracji publicznej, jest wyrazem jego woli i ma doniosłe znaczenie dla zainteresowanych stron. Ważne jest zatem aby wiedzieć w jaki sposób decyzje administracyjne wpływają na prawną codzienność oraz jakie prawa z tym związane przysługują zainteresowanym.

 

Co powinna zawierać decyzja?

Zgodnie z treścią Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja powinna zawierać:

  • oznaczenie organu administracji publicznej,
  • datę wydania,
  • oznaczenie strony lub stron,
  • powołanie podstawy prawnej,
  • rozstrzygnięcie,
  • uzasadnienie faktyczne i prawne,
  • pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,
  • podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.

Uzasadnienie decyzji

Obowiązkiem każdego organu administracji jest dokładne wyjaśnienie podstawy faktycznej i prawnej decyzji. Wynika to m.in. z zasad ogólnych takich jak zasada udzielenia informacji i zasady wyjaśnienia stronie zasadności przesłanek rozstrzygnięcia.

Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne ? wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Jest to bardzo ważna część decyzji także z punktu widzenia adwokata, który ma przygotować np. odwołanie.

Kiedy organ może odstąpić od uzasadnienia?

Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania.

Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji również w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny.

Wyjątkowo natychmiastowa wykonalność decyzji

Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia.

Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Doręczenie i pouczenie

Decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy tym organ powinien pouczyć co do prawa odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego.

Błędne pouczenie w decyzji nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia.