Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

Garnitur jako metafora - zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

Instytucja zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika została uregulowana w art. 6 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25 lutego 1964 r.

Zgodnie z art. 6 § 1 przywołanego kodeksu, sąd może z ważnych powodów zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez pełnomocnika. Sytuacja taka dotyczyć może nie tylko małżeństwa zawieranego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego ale i małżeństwa podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego zawartego w obecności duchownego, wówczas gdy zostanie oświadczona wola jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu.

Z treści przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego bezsprzecznie wynika, iż małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego czy duchownym oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Oznacza więc to, że zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika stanowi wyjątek od zasady jednoczesnej obecności nupturientów w chwili zawierania małżeństwa oraz osobistego składania przez nich oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. W takiej bowiem sytuacji to pełnomocnik w imieniu nupturienta składa oświadczenie, którego treścią jest wstąpienie w związek małżeński.

Podkreślić należy, iż aby doszło do skutecznego zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika muszą zaistnieć ważne ku temu powody. Jest to niezbędna przesłanka do wyrażenia przez sąd zgody na zawarcie małżeństwa w taki właśnie sposób. Wyrażenie ważne powody jest nieostre i niedookreślone, co wiązać się może z trudnością w interpretacji czy dana okoliczność powinna zostać zakwalifikowana do takiej grupy przypadków. Przyjmuje się jednak się jednak, że za ważne powody należy uznać tylko takie okoliczności, które w świetle zasad współżycia społecznego usprawiedliwiają odstąpienie od obowiązku jednoczesnego stawienia się przyszłych małżonków przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego czy duchownym kościoła albo innego związku wyznaniowego w celu złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Do kategorii ważnych powodów możemy zaliczyć np. służbę wojskową czy obłożną chorobę zakaźną.

Wniosek o wydanie przez sąd zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego przez pełnomocnika może zostać złożony jedynie przez osobę, która chce udzielić pełnomocnictwa. Wniosek taki składa się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a przypadku braku miejsca zamieszkania, do sądu miejsca jego pobytu. W razie ich braku właściwy do złożenia wniosku będzie sąd dla m.st. Warszawy.

Pełnomocnictwo do zawarcia małżeństwa musi spełniać określone wymogi. Jak wynika z art. 6 § 2 pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

Blog, Prawo rodzinne

Tagi: Art. 6 KRiO

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.