Przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego a warunkowe umorzenie postępowania karnego

Przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego a warunkowe umorzenie postępowania karnego

Butelka na trawie jako metafora nietrzeźwości

Kierowca, wsiadając za kółko w stanie po spożyciu alkoholu naraża się na popełnienie przestępstwa opisanego w art. 178a kodeksu karnego. Zgodnie dyspozycją art. 178a § 1 k.k., kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W tym miejscu warto pochylić się nad konstrukcją warunkowego umorzenia postępowania karnego, jako jednym ze środków związanych z poddaniem sprawcy próbie. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości, warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Należy podkreślić, iż stan nietrzeźwości rozpoczyna się od stężenia 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Regułą jest, iż w przypadku wyroku skazującego za przestępstwo z art. 178a k.k., sąd orzeka oprócz kary zasadniczej także zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata. Niewątpliwie stanowi to dużą represję dla osób, które używają samochodu w codziennej pracy. Przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego z kolei sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych bądź też orzec zakaz na okres krótszy, tj. 1 roku lub 2 lat.

Kolejną korzyścią płynącą z zastosowania opisywanej tutaj konstrukcji jest to, iż sprawca przestępstwa z art. 178a k.k., pomimo wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo umyślne, a więc posiada tzw. czystą kartę karną. Ma to szczególne znaczenie dla niektórych osób, których charakter pracy wymaga posiadania przymiotu ?niekaralności?.

Wreszcie, składając do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, należy określić, na jaki okres próby o owe umorzenie się wnosi. Kodeks karny stanowi, iż okres ten może wynosić od 1 roku do 3 lat. We wniosku należy również zaproponować kwotę świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Na koniec wywodu na temat przestępstwa z art. 178a k.k. należy zwrócić uwagę na treść § 4 tegoż przepisu. Otóż, jeśli osoba, która wcześniej była już skazana za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości właśnie, wówczas podlega surowszej karze pozbawienia wolności, a mianowicie od 3 miesięcy do lat 5. Dodatkową ?represją? dla takiej osoby jest orzeczenie przez sąd środka karnego w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami (zgodnie z art. 42 § 2 w zw. z art. 42 § 3 k.k.).

Blog, Prawo karne

Tagi: ,

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.