Przerwa w wykonywaniu kary ograniczenia wolności – Art. 63 K.K.W.

Przerwa w wykonywaniu kary ograniczenia wolności – Art. 63 K.K.W.

Instytucja przerwy w wykonywaniu kary ograniczenia wolności uregulowana została w art. 63 Kodeksu karnego wykonawczego.

Przepis ten zawiera przede wszystkim przesłanki udzielenia przez sąd przerwy w wykonywaniu kary ograniczenia wolności. Ponadto, wprowadza podział tychże warunków na takie, których zaistnienie powoduje, że sąd staje się zobligowany do udzielenia przerwy a także na te, których wystąpienie daje jedynie możliwość udzielenia przerwy w wykonywaniu kary ograniczenia wolności.

Kiedy sąd jest zobowiązany do udzielenia przerwy w wykonywaniu kary ograniczenia wolności?

Sąd udziela przerwy w odbywaniu kary ograniczenia wolności jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie kary ograniczenia wolności, aż do czasu ustania przeszkody. Natomiast o tym, czy dana choroba uniemożliwia wykonywanie kary będzie rozstrzygał każdorazowo sąd, uwzględniając przedstawioną przez skazanego stosowną dokumentację medyczną, zawierającą np. opinie czy orzeczenia lekarskie. Zatem ocena, czy faktycznie w konkretnym przypadku stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonywanie kary ograniczenia wolności, należy do sądu. Warto zauważyć, że ustawodawca nie zawarł w ustawie ograniczenia czasowego dla istnienia przerwy w wykonywaniu kary ograniczenia wolności, udzielonej na podstawie przedmiotowej przesłanki.

Kiedy sąd może udzielić przerwy w wykonywaniu kary ograniczenia wolności?

Sąd może udzielić przerwy w odbywaniu kary ograniczenia wolności do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W tym wypadku również do sądu należy ocena czy w określonej sytuacji możemy mówić o „zbyt ciężkich skutkach”. Przyjmuje się jednak generalnie, że przepis ten odnosi się jedynie do wyjątkowych przypadków i należy go interpretować rygorystycznie. Podkreślenia wymaga fakt, że w przypadku udzielenia przerwy w wykonywaniu kary ograniczenia wolności na podstawie tej przesłanki, przerwa nie może trwać dłużej niż rok.

Środek odwoławczy

Na postanowienie w przedmiocie przerwy oraz odwołania przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności przysługuje zażalenie.

Blog, Prawo karne

Tagi:

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.