Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności

Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności

Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności

Z możliwością odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności skazany ma do czynienia, kiedy nie rozpoczął jeszcze odbywania kary. Instytucja ta została uregulowana w art. 63 kodeksu karnego wykonawczego. Jest to wyjątek od zasady przekazania orzeczonej kary wobec skazanego do niezwłocznego wykonania. Odroczyć można wykonanie kary ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz polegającej na potrącaniu od 10% do 25 % wynagrodzenia za pracę. W przypadku jeśliby kara ograniczenia wolności została wdrożona do wykonania wtedy skazany nie może już się ubiegać o jej odroczenie, tylko może wnosić o przerwę w wykonywaniu kary ograniczenia wolności.

Obligatoryjne przesłanki odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności

Sąd odracza wykonanie kary ograniczenia wolności w razie powołania skazanego do czynnej służby wojskowej, do czasu zakończenia tej służby. Sąd może zwolnić skazanego od kary ograniczenia wolności, jeżeli okres odroczenia trwał co najmniej 6 miesięcy, a żołnierz w tym okresie wyróżnił się w wykonywaniu obowiązków służbowych albo wykazał się odwagą. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, Sąd może zwolnić skazanego od kary, nawet gdy okres odroczenia trwał krócej niż 6 miesięcy. O zwolnieniu orzeka Sąd po zapoznaniu się z opinią dowódcy jednostki, w której skazany pełni czynną służbę wojskową. Zwolnienie ma charakter bezwarunkowy.

Fakultatywne przesłanki odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności

Na podstawie art. 62 § 1 kodeksu karnego wykonawczego Sąd może odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności na okres do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Brak jest sztywnych ram pozwalających na ustalenie jakie sytuacje uznawane są uzasadniające odroczenie wykonania kary. Każdorazowo ocena ta dokonywana będzie przez Sąd, który będzie ją odnosił do konkretnych okoliczności danej sprawy.

Skazany jednak nie może powoływać się na to, że będzie miał problemy z dojazdem do pracy, będzie miał mniej czasu dla rodziny, albo że potrącenia z wynagrodzenia pogorszą jego sytuacji majątkowej.

Do okoliczności uzasadniających odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności będzie można zaliczyć m.in. kontynuację nauki, gdy natychmiastowe wykonanie kary oznaczałoby przerwanie edukacji, chorobę wywołującą niezdolność do pracy, wydarzenie losowe wymagające pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki, chorobę, wiek, kalectwo członka rodziny, wymagającego opieki, którą może zapewnić tylko skazany, konieczność ukończenia pilnych prac.

Postępowanie

Prokurator, sądowy kurator zawodowy, skazany lub jego obrońca może złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności do Sądu, który wydał wyrok skazujący w I instancji. wniosek będzie podlegał opłacie w kwocie 80 zł. Postanowienie w przedmiocie odroczenia wykonania kary zapada na posiedzeniu bez udziału stron. Orzeczenie o udzieleniu odroczenia winno wskazywać okres odroczenia, liczony od daty jego wydania.

Sąd dysponuje uprawnieniem do odwołania odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności. Na podstawie art 62 § 3 kodeksu karnego wykonawczego będzie to:

  • ustanie przyczyny, dla której zostało udzielone,
  • sytuacja gdy skazany nie korzysta z odroczenia kary zgodnie z celem, w jakim zostało udzielone, albo rażąco narusza porządek prawny.

Postępowanie

Na postanowienie w przedmiocie odroczenia oraz odwołania odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności przysługuje zażalenie (art. 62 § 4 KKW). Zwrot „w przedmiocie” oznacza zaskarżalność wszystkich postanowień (tak pozytywnych, jak i negatywnych) wydanych w związku z omawianą instytucją. Uprawnienie to przysługuje skazanemu, jego obrońcy i prokuratorowi. Nie dysponuje nim natomiast sądowy kurator zawodowy.

Blog, Prawo karne

Tagi: ,

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.