Rozwód za granicą

Rozwód za granicą

Rozwód załżonków

Rozwód to jedna z trudniejszych decyzji, jaką muszą podjąć małżonkowie. Należy go traktować jako ultima ratio, swojego rodzaju rozwiązanie ostateczne, gdy w istocie brak jest szans, by małżeństwo uratować. Jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo poprzez rozwód.

Realia dzisiejszego świata sprawiają, że zjawisko emigracji, najczęściej zarobkowej, jest czymś normalnym. Niniejszy artykuł da odpowiedź na pytanie, jak szybko i sprawnie z pomocą adwokata przeprowadzić sprawę rozwodową, gdy jeden z małżonków mieszka zagranicą.

Do którego sądu w sprawie o rozwód ? w Polsce czy za granicą?

Zgodnie z przepisami polskiej procedury cywilnej, powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Gdy brak takiej podstawy ? wówczas wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma ? sąd miejsca zamieszkania tego małżonka, który złożył pozew.

Pomoc prawna przy rozwodzie za granicą

W sytuacji, w której małżonek domagający się rozwodu mieszka poza granicami Polski, warto powierzyć przeprowadzenie sprawy rozwodowej skutecznemu adwokatowi. Pełnomocnik, w imieniu reprezentowanej strony, może wnieść pozew rozwodowy oraz reprezentować ją przed sądem.

Nie ma przeciwwskazań, by rozprawa rozwodowa odbyła się bez stawiennictwa w sądzie zainteresowanego rozwodem małżonka. Wymaganie, jakie w tym względzie należy spełnić, to złożenie żądania o przeprowadzenie procesu pod nieobecność jego strony. Owa nieobecność winna oczywiście zostać odpowiednio usprawiedliwiona. Konieczne jest także skuteczne poinformowanie strony o terminie rozprawy przez sąd.

Zdarza się jednak, że sąd wezwie żądającego rozwodu małżonka do osobistego stawiennictwa. Taka sytuacja zaistnieje wtedy, gdy przy okazji rozwodu w grę wchodzi np. prawo do opieki nad dzieckiem. Pomimo uznania przez sąd, iż przesłuchanie strony jest konieczne, adwokat może złożyć wniosek o przesłuchanie mocodawcy zagranicą (mechanizm pomocy prawnej). Rozwiązanie to nie będzie niepotrzebnie generować czasu i kosztów po stronie klienta. Adwokat korzysta wówczas z polskich placówek dyplomatycznych aby uzyskać szybki rozwód bez przyjeżdżania do Polski przez mieszkających w Anglii, Niemczech cz też gdziekolwiek indziej poza granicami kraju.

Proces rozwodowy w obcym państwie

Nie należy zapominać, iż możliwe jest złożenie pozwu rozwodowego zagranicą ? w kraju, w którym obecnie się przebywa. Minusem tego rozwiązania jest fakt, iż postępowanie rozwodowe będzie się wówczas toczyć zagranicą, zgodnie z przepisami prawa państwa obcego, które przecież mogą się różnić od tych z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Niemniej, obowiązująca w Polsce ustawa, kodeks postępowania cywilnego, przewiduje konstrukcję uznawania orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych państw obcych. Każdy zatem, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu. Ewentualne rozstrzygnięcia sądu w tym zakresie mogą mieć jedynie deklaratywny charakter i polegać na ustaleniu, że uznanie z mocy prawa nastąpiło lub nie nastąpiło.

Warto podkreślić, iż wyrok rozwodowy państwa obcego nie może być sprzeczny z zasadami prawa w Polsce oraz powinien stać się prawomocny w kraju jego wydania.
Jednakże, kierując się doświadczeniem, jako adwokat radzę aby najpierw ustalić cze spełnione są przesłanki aby uzyskać rozwód w Polsce mimo zamieszkiwania za granicą.

Blog, Prawo rodzinne

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.