Sprzeciw od wyroku nakazowego ? Art. 506 K.P.K.

Sprzeciw od wyroku nakazowego ? Art. 506 K.P.K.

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Przepisy prawa karnego procesowego przewidują możliwość przeprowadzenia postępowania nakazowego.

Zgodnie z przepisami prawa karnego procesowego sąd może w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny wydać wyrok nakazowy w takich sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. Sąd może wydać wyrok nakazowy, jeżeli na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości. Oczywiście oskarżony może nie zgodzić się z doręczonym mu wyrokiem nakazowym. Środkiem odwoławczym od takiego orzeczenia jest sprzeciw.

Podmioty uprawnione i termin do złożenia sprzeciwu

W kręgu osób uprawnionych do złożenia sprzeciwu znajduje się oskarżony oraz oskarżyciel. Sprzeciw wnieść należy do sądu, który wydał wyrok nakazowy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wyroku. Jest to termin zawity, co oznacza, że czynność procesowa dokonana po upływie takiego terminu jest bezskuteczna. Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną. W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Warto także wspomnieć, że istnieje możliwość cofnięcia sprzeciwu ale tylko tylko do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. Natomiast wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw cofnięto, staje się prawomocny.

Warto wspomnieć, że wraz z wyrokiem nakazowym sąd powinien doręczyć adresatowi pouczenie o prawie wniesienia sprzeciwu, sposobie jego wniesienia, terminie do wniesienia oraz skutkach niewniesienia sprzeciwu.

Cel postępowania nakazowego

Celem skorzystania przed sąd z postępowania nakazowego jest przede wszystkim przyspieszenie wydania rozstrzygnięcia w sprawach oczywistych, o nieskomplikowanym charakterze i uproszczenie całego postępowania. Wyroki nakazowe wydawane są najczęściej m. in w sprawach o wykroczenia drogowe.

Blog

Tagi:

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.