Apelacja

Apelacja

Waga jako metafora apelacji w sądzie

Apelacja jest zwyczajnym środkiem odwoławczym i przysługuje stronom od nieprawomocnego wyroku sądu pierwszej instancji.

Strona może zaskarżyć dany wyrok w całości lub w części.

 

Kto może wnieść apelację?

Apelacje może wnieść oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny, powód cywilny i oskarżony, a także pokrzywdzony od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie.

W imieniu stron apelacja może być wnoszona także przez ich obrońców lub pełnomocników. Jeżeli oskarżony jest nieletni lub ubezwłasnowolniony, apelację na jego korzyść może wnieść jego przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą oskarżony pozostaje.

W jakim terminie należy wnieść apelację?

Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.

Jak uzyskać wyrok z uzasadnieniem?

Oby otrzymać wyrok z uzasadnieniem należy złożyć wniosek do Sądu o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku.

Gdzie należy wnieść apelację?

Środek odwoławczy wnosi się na piśmie do sądu odwoławczego za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Apelacja a przymus adwokacki

O ile wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku podpisać i wnieść może sama strona, o tyle apelacja od wyroku sądu okręgowego ? jeśli nie pochodzi od prokuratora lub pełnomocnika będącego radcą prawnym ? powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata.

Przymus adwokacki jest wynikiem uznania przez ustawodawcę potrzeby zapewnienia, odpowiedniego pod względem merytorycznym i formalnym, opracowania środka odwoławczego od orzeczeń sądu okręgowego zapadłych w sprawach z reguły skomplikowanych pod względem faktycznym i prawnym, które są zagrożone najwyższymi ustawowymi sankcjami karnymi.

Przymus adwokacki odnosi się zarówno do apelacji oskarżonego, jak i do tegoż środka odwoławczego innych stron procesowych (oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego), jeśli są osobami fizycznymi.