Spowodowanie wypadku samochodowego

Spowodowanie wypadku samochodowego

Spowodowanie wypadku samochodowego - zbita przednia szyba

Spowodowanie wypadku samochodowego tj. przestępstwo z art. 177 kodeksu karnego – uwagi ogólne.

Art. 177 § 1 kodeksu karnego stanowi, iż kto, naruszając, choćby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła średni uszczerbek na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Dobra chronione powyższym przepisem to bezpieczeństwo w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym a także zdrowie i życie człowieka. Do popełnienia zatem tego czynu dochodzi w sytuacji spełnienia łącznie dwóch przesłanek: kierujący musi naruszyć zasady bezpieczeństwa w ruchu oraz inna osoba wskutek wypadku doznać musi średniego uszczerbku na zdrowiu.

Naruszenie zasad bezpieczeństwa

Poprzez naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu rozumie się złamanie wszelkich reguł dotyczących ruchu drogowego wynikających na przykład ze znaków drogowych, zawartych w postaci przepisów prawnych, a także tych, które mają swe miejsce w ogólnie przyjętym nakazie ostrożności.

Uszczerbek na zdrowiu

Aby doszło do popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku w komunikacji, wystąpić musi rezultat dopuszczenia się niniejszego czynu w postaci naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia przez czas dłuższy niż 7 dni. Nie można więc uznać za przestępstwo takiego czynu, którego konsekwencją są jedynie łagodne obrażenia, czy też w wypadku uszkodzone zostało tylko mienie.

Wszczęcie postępowania

W sytuacji, gdy pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, wszczęcie postępowania w sprawie niniejszego przestępstwa następuje na jej wniosek. Co do zasady jednak, następuje ono z urzędu.

Kara za spowodowanie wypadku w komunikacji

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, jak na wstępie zostało wskazane, osoba, która spowodowała wypadek komunikacyjny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 177 § 1 k.k.). W przypadku, gdy konsekwencją czynu jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu (art. 177 § 2 k.k.), wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Blog, Prawo karne

Tagi:

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.