Obowiązek przestrzegania tajemnicy pracodawcy

Obowiązek przestrzegania tajemnicy pracodawcy

Pracodawca i pracownicy

Obowiązek przestrzegania tajemnicy pracodawcy wynika z obowiązku pracownika do dbania o dobro pracodawcy, o czym stanowi kodeks pracy, tj. art.100 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Ponadto, zgodnie z art. 100 § 2 pkt 5 Kodeksu pracy, pracownik jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy na podstawie odrębnych przepisów takich jak: ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.) czy ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Ta ostatnia w art. 11 ust. 4 określa tajemnicę przedsiębiorstwa jako nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne, które:

  • są związane z działaniem przedsiębiorstwa,
  • posiadają wartość gospodarczą,
  • przedsiębiorca chroni dla zachowania ich poufności i podjął w tym celu odpowiednie działania.

?Informacja nie ujawniona do wiadomości publicznej to informacja nieznana ogółowi lub osobom, które ze względu na swój zawód są zainteresowane w jej posiadaniu. Taka informacja podpada pod pojęcie tajemnicy, kiedy przedsiębiorca ma wolę, by pozostała ona tajemnicą dla pewnych kół odbiorców, konkurentów i wola ta dla innych osób musi być rozpoznawalna. Bez takiej woli, choćby tylko dorozumianej, może ona być nieznana, ale nie będzie tajemnicą. (orz. SN z 3.10.2000 r, I CKN 304/00).

Należy zatem pamiętać, jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w w/w orzeczeniu, że na przedsiębiorcy spoczywa dodatkowy ciężar podjęcia odpowiednich działań organizacyjnych i porządkowych w celu utrzymania danej wiadomości w tajemnicy. Powinien on ponadto poinformować pracownika o poufnym charakterze wiedzy, techniki itp.. Pracodawca może np przewidzieć taką klauzulę poufności w umowie o pracę. Nie oznacza to, że osoby, które przypadkowo weszły w posiadanie danej informacji, są zwolnione od obowiązku zachowania tajemnicy.

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, jest znacznie szerszy niż obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż ustawa ta dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność, a obowiązek wynikający z kodeksu pracy dotyczy pracowników zatrudnionych u pracodawców bez względu na rodzaj i zakres wykonywanej przez nich działalności. Tajemnica przedsiębiorstwa dotyczy nie tylko osób, które w świadczą aktualnie lecz także tych którzy wcześniej świadczyli pracę w ramach stosunku pracy na rzecz danego podmiotu.

W przypadku dochodzenia roszczeń, sankcje dla pracownika wydają się być kwestią drugorzędną. Z punktu widzenia pracodawcy należy najpierw zastanowić się, czy można udowodnić, że konkretne informacje objęte są pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa, bowiem czymś innym jest wiedza, doświadczenia i umiejętności zdobyte przez pracownika podczas zatrudnienia. Nieostra jest granica między wiadomościami objętymi pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa a pojęciem powszechnej, aczkolwiek specjalistycznej wiedzy.

Tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona z mocy ustawy przez cały okres zatrudnienia oraz w ciągu trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej lub ustał stan tajemnicy.

Blog, Prawo przedsiębiorcy

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.