Śmierć spadkobiercy przed stwierdzeniem nabycia spadku

Śmierć spadkobiercy przed stwierdzeniem nabycia spadku

Spadek nabywa się z chwilą otwarcia spadku. Z kolei otwarcie spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy. Jeżeli któryś ze spadkobierców umrze przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku i nie złoży takiego oświadczenia, następcy prawni mogą to uczynić za niego. Sytuacja ta w prawie cywilnym określana jest transmisją. Transmitent to zmarły spadkobierca, a transmitariusz to osoba będąca spadkobiercą zmarłego spadkobiercy.

Procedura złożenia oświadczenia woli

Złożenie oświadczenia przez transmitariusza musi nastąpić w określonym porządku. Na samym początku musi skutecznie przyjąć oświadczenie po transmitencie. Dopiero po tym jak sam przyjmie spadek po swoim spadkodawcy, składa oświadczenie o tym czy przyjmuje spadek po pierwotnie zmarłym spadkodawcy. Procedura ta biegnie w związku z tym w odwrotnej kolejności do chronologicznie postępujących zgonów wśród spadkodawców. Warto zwrócić uwagę, że transmitariusz może jeden spadek przyjąć, a drugi odrzucić. Transmitariusz składa oświadczenie w terminie 6 miesięcy od momentu w którym dowiedział się o powołaniu do dziedziczenia i nie jest związany upływem tego terminu, który dotyczył transmitenta. W przypadku, gdy transmitariusz dowie się o obu powołaniach do dziedziczenia w różnych dniach, o rozpoczęciu dla transmitariusza terminu do złożenia oświadczenia o sposobie przyjęcia spadku decyduje dzień powzięcia wiadomości późniejszej.

Śmierć spadkobiercy w trakcie postępowania przed sądem w przypadku większej ilości powołanych spadkobierców

W przypadku większej ilości spadkobierców powołanych do dziedziczenia może dojść do sytuacji, że któryś ze spadkobierców, który żył w trakcie otwarcia spadku umrze przed złożeniem wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. W takim wypadku w orzeczeniu sądu zostanie on uznany za spadkobiercę majątku spadkowe, a z kolei ten przejdzie do spadku pozostawionego po nim. W przypadku śmierci spadkobiercy w trakcie postępowania sąd z urzędu zawiesi postępowanie (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2017 r. sygn. akt II CSK 416/16) tak, aby następcy prawni mogli wstąpić do postępowania.

Koszty

Opłata za oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wynosi 50 zł opłaty stałej za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku + 5 zł za wpis do rejestru spadkowego.

Blog

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.