Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne

WYROK WARUNKOWO UMARZAJĄCY POSTĘPOWANIE KARNE

W określonych sytuacjach Kodeks karny przewiduje możliwość zakończenia postępowania karnego bez skazania osoby oskarżonej. Wiąże się to z zastosowaniem przez Sąd instytucji warunkowego umorzenia postępowania, która zakłada poddanie sprawcy danego czynu próbie.

Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania karnego

Zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu karnego sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Należy jednak podkreślić, że warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Charakter orzeczenie warunkowo umarzającego postępowanie karne

O warunkowym umorzeniu postępowania karnego sąd orzeka w formie wyroku. Jest to wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne, który nie ma charakteru skazującego. Jest on wprawdzie odnotowywany w Krajowym Rejestrze Karnym ale osoba wobec której postępowania karne zostało warunkowo umorzone może uzyskać zaświadczenie o niekaralności. Warto zauważyć, że instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego ma charakter fakultatywny. Oznacza to, że sąd ma możliwość wydania takiego wyroku ale nie jest do tego zobowiązany.

Treść wyroku umarzającego postępowanie karne

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę. Sąd może nałożyć na sprawcę różne obowiązki np. informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby czy przeproszenia pokrzywdzonego, a ponadto orzec świadczenie pieniężne lub zakaz prowadzenia pojazdów.

Blog, Prawo karne

Tagi:

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.