ZUS – dochodzenie renty lub emerytury

ZUS – dochodzenie renty lub emerytury

ZUS - dochodzenie renty lub emerytury

W sprawach emerytur i rent rozpatrywanych przez ZUS zapadają rozmaite decyzje, również takie z którymi trudno się pogodzić.

Kwestionując decyzję odmawiającą przyznania świadczenia lub też jego wysokość należy odwołać się we właściwym trybie, pamiętając o kilku istotnych zagadnieniach, o których poniżej.

Gdzie odwołać się od niekorzystnej decyzji ZUS?

Odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ. Zatem w tym wypadku odwołujemy się do właściwego sądu ale za pośrednictwem ZUS do którego przesyłamy pisemne odwołanie lub w którym składamy oświadczenie do protokołu.

Chodzi także o to, że jeżeli ZUS uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. W każdym razie ZUS ma 30 dni na odpowiedź.

W jakim terminie należy odwołać się do sądu?

Pisemne odwołanie należy wnieść do ZUS w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji, z której nie jesteśmy zadowoleni.

Strony postępowania w sprawie o rentę lub emeryturę

Stronami są ubezpieczony, inna osoba, której praw i obowiązków dotyczy zaskarżona decyzja, organ rentowy i zainteresowany.

Zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiązki zależą od rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli osoba taka nie została wezwana do udziału w sprawie przed organem rentowym, sąd wezwie ją do udziału w postępowaniu bądź z urzędu, bądź na jej wniosek lub na wniosek jednej ze stron.

Czy z ZUS można zawrzeć ugodę przed sądem?

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego, w tym przypadku nie jest dopuszczalne zawarcie ugody.

Czy odwołanie wstrzyma wykonanie decyzji?

Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że z jej treści wynika, że ma być wykonana natychmiast lub jej natychmiastowe wykonanie następuje na mocy ustawy.

Właściwość sądu

Sprawy związane z rentami i emeryturami rozpatrują sądy pracy i ubezpieczeń społecznych, które znajdują się przy sądach okręgowych. Zatem to właśnie te sądy będą właściwe do ustalenia prawa do emerytury czy renty oraz ich wysokości.

Opłaty sądowe

Przedmiotowe sprawy są wolne od opłat sądowych.